Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng con v t kỳ l tài: B n tr n âu? Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr tích c c tham gia vào các trò chơi cùng cô. - Hi u ư c cách th c l n tr n c a m t s con v t. - Hi u n i dung câu chuy n và l p l i l i tho i theo trí nh c a tr . II. Chu n b : - Hình nh c a con t c kè và m t s con v t có màu s c n mình vào thiên nhiên. - Nguyên v t li u trang trí, gi y, bút… - Truy n: B n tr n âu? III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: B n tr n âu? Trò chơi: tr n tìm. K chuy n: B n tr n âu? Trò chuy n v n i dung câu chuy n? Các b n trong câu chuy n ã i tr n như th nào? t các câu h i v l i tho i nhân v t và yêu c u tr tr l i theo suy nghĩ và trí nh c a tr . 2. Ho t ng 2: Nh ng con v t tr n như th nào? Cho tr xem tranh, hình nh m t s con v t, trò chuy n v i tr v các b c tranh c a con v t. Tr nh n xét v cách gi u mình c a các con v t. Cùng tr th o lu n v m t s cách gi u mình. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 3. Ho t ng 3: Nh ng con v t gi u mình. Cô phát cho m i tr m t b c tranh v 1 con v t ( ã ư c tr tô màu t trư c). Tr s d ng các nguyên v t li u t o hình trang trí vào b c tranh nh m làm cho màu c a con v t hòa v i màu s c tr trang trí. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn