Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng con v t áng yêu tài : D u chân ai ? I. M C ÍCH YÊU C U : - Tr g i úng tên các con v t,bi t ư c m t vài c i m n i b t c a các con v t - Tr nh n ra con v t qua ti ng kêu và c i m d u chân l i. - Tr hi u n i dung câu chuy n, nh các nhân v t có trong câu chuy n. - Rèn luy n tai nghe, phát tri n cho tr k năng quan sát. II. CHU N B : - Chuy n “ Gà con tìm m ” trên Powerpoint Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Trò chơi cùng vui trên Powerpoint - Video clip : ti ng kêu c a các con v t ( gà, v t, mèo ), nh c các bài hát v các con v t tr t o dáng i - Nhi u mi ng Simili trên ó dán hình d u chân các con v t : Gà, v t, mèo III. TI N HÀNH : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com HO T NG C A CÔ HO T NG C A TR Ho t ng 1 : K chuy n – àm tho i - Tr chú ý nghe k chuy n - Cô k cho tr nghe câu chuy n “ Gà con tìm m ” trên Powerpoint - Tr i cùng v i c a cô - Tr ng lên cùng i v i cô - Tr tr l i Cô trao i v i tr : - Tr l y nón i + Ai cùng i v i gà con tìm m ? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Các con thích óng gi ai ? - Tr nghe nh c và t o dáng i ( Cho tr l y nón các con v t mà tr thích i vào. Tr i nón, gi làm - Bé tr l i con v t nào ph i t o dáng i c a con v t ó) - Tr nghe nh c cùng v n ng - Cho tr d ng l i cô trò chuy n cùng tr : + Bác v t ã ch cách tìm m cho b n gà con như th nào ? ( Tr nào i - Bé chú ý xem và th c hi n nón gi làm v t nh c l i) theo yêu c u - Cô nói cùng tr : các con có bi t d u chân - Bé chú ý và tr l i l i nào là c a gà không ? V y mình cùng nhau nh n bi t d u chân nhé. - Tr tham gia chơi cùng các b n Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ho t ng 2 : Trò chơi “ Cùng vui” tích c c. - Cô gi i thi u tên trò chơi và cách chơi : trên hình có r t nhi u d u chân các con hãy oán xem là d u chân c a con v t nào - Cô cho tr xem trên Powerpoint d u chân c a V t, Gà, Mèo. Cho tr oán và xem k t qu tr l i trên Powerpoint có úng hay không. Ho t ng 3 : Trò chơi “ Nghe ti ng kêu tìm d u chân” - Cho tr nghe ti ng kêu c a các con v t. Cô yêu c u tr khi nghe ti ng kêu c a con v t nào bé hãy ch y v úng d u chân c a con v t ó. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn