Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng con v t áng yêu tài: Chú v t d thương Nhóm l p: 25-36 tháng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr l ng nghe và v n ng nh p nhàng theo bài hát. - Tr g i tên và nh n bi t ư c c i m c trưng c a con v t, có kh năng l p ráp các b ph n c a con v t cho hoàn ch nh. - Tr nghe và hi u l i nói c a cô, nói ư c câu tr n v n - Tr l ng nghe và th c hi n theo yêu c u c a cô. II. Chu n b : - ĩa CD có hình nh con v t - Tranh con v t, tr ng v t - Các con v t tách r i các b ph n tr ráp - Băng nh c bài hát: “m t con v t” II. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Con gì kêu th ? Cô và tr cùng chơi trò chơi: “Nghe ti ng kêu oán tên con v t” H i tr v con v t (theo s hi u bi t c a tr ) Cho tr xem tivi Cho xem tranh c ng c l i các b ph n và c i m c trưng c a con v t: u, mình, chân có màng nên bơi ư c dư i nư c, ti ng kêu, ra tr ng… 2. Ho t ng 2: V t con d o chơi Cô h i tr v t i như th nào? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô và tr cùng gi làm v t i d o chơi, m nh c và cho tr v n ng theo bài hát “ M t con v t” 3. Ho t ng 3: “Nào ta cùng làm” Cô cho tr xem m t b c tranh có thi u các b ph n c a con v t, nh tr dán thêm cho hoàn ch nh. k t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai