Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng con v t cưng tài: Cún con và mèo con L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr c thu c và di n c m bài thơ: Miu và Cún - Phát tri n k năng c m bút, tô màu. - Rèn tr tính t m , c n th n và sáng t o trong các ho t ng - Hình thành tình c m yêu quý nh ng con v t nuôi g n gũi trong gia ình. II. Chu n b : - Tranh m u: Cún con và mèo con ( ư c v và tô màu các chi ti t xung quanh, riêng hình cún con và mèo con tr ng không tô màu) - Tranh cho bé tô màu cún con và mèo con. - Bút màu tr tô màu. Các nguyên v t li u m trang trí thêm cho b c tranh. III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Khám phá tranh v . Cô cho tr xem tranh và cùng trò chuy n v b c tranh: - Tranh v gì? Trong tranh có nh ng gì? - Con có nh n xét gì v Cún con và mèo con trong tranh ( ã ư c tô màu chưa) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Con thư ng th y b n mèo và b n chó có màu gì? ( cô có th g i ý thêm v c i m c a chó con và mèo con mà tr thư ng th y). - Mình ph i làm gì b c tranh c a mình p hơn (tô màu b n cún và b n mèo) Ho t ng 2: Bé tô màu như th nào? Cô hư ng d n tr cách c m bút, gi gi y và tô màu b n cún con và b n mèo con trong tranh. Hư ng tr chú ý quan sát cô tô màu m u và hư ng d n tr tô màu không làm lem ra ngoài. G i ý cho tr ch n màu s c m t cách sáng t o. Ho t ng 3: B c tranh c a bé. M i tr ch n m t b c tranh có s n, sau ó s d ng sáp màu và các nguyên v t li u có ư c tô màu b n Cún con và Mèo con, s d ng các nguyên v t li u trang trí trang trí thêm cho b c tranh p hơn. Tri n lãm tranh tô màu c a bé. Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi t i các góc K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn