Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng con v t cưng tài: Câu chuy n c a gà t L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Cung c p và rèn luy n k năng so sánh chi u cao hai i tư ng. Nh n bi t s khác nhau v chi u qua: cao hơn, th p hơn. - C ng c ki n th c c a tr v hình nh con gà. - Tr l ng nghe và hi u ư c n i dung câu chuy n. - Hát úng l i bài hát và v n ng theo nh c bài hát: àn gà trong sân II. Chu n b : - Truy n r i ho c truy n tranh nhân v t r i: câu chuy n c a gà t - Nh c bài hát: àn gà trong sân - Th hình m t s con v t có 2 kích thư c cao hơn và th p hơn. - Gi y có v III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Câu chuy n c a gà t Cô và tr cùng hát và v n ng theo nh c: àn gà trong sân Trò chuy n: Trong sân có r t nhi u b n gà, làm sao bi t b n nào cao hơn? B n nào th p hơn? (tr tr l i theo suy nghĩ) Các b n chú ý l ng nghe xem trong câu chuy n này, làm cách nào so chi u cao c a mình v i m i ngư i. Ho t ng 2: Ai cao hơn? Ai th p hơn? Cô cho tr chơi trò chơi: Gió th i: Th i m i nhóm 2 b n. Cô ch n 1 nhóm lên và trò chuy n v i tr : Theo các b n, 2 b n này, b n nào cao hơn? B n nào th p hơn? Làm sao bi t ai cao hơn, ai th p hơn? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô x p hai b n ng sát c nh nhau so sánh. L n lư t cho t ng c p b n so chi u cao: ai cao hơn ng sang bên ph i, ai th p hơn ng sang bên trái. Ho t ng 3: àn gàn trong sân: Cô cho m i b n m t t gi y có v s n 2 chú gà ng c nh nhau. Tr quan sát và so sánh chi u cao c a 2 chú gà. Chú gà nào cao tô màu , chú gà nào th p hơn tô màu vàng. Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi t i các góc K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn