Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng chú th d thương tài: Chú th xinh Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé bi t m t s c i m bên ngoài c a th - Bé hát úng nh p, theo giai i u c a bài hát “Chú th con” - Bé m nh d n tham gia chơi cùng b n, bi t s d ng các nguyên v t li u m xây chu ng th II. Chu n b : - Các hình nh v con th - àn, giai i u bài hát “Chú Th con - Vòng, các nguyên v t li u m b ng nh a, gi y … III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Quan sát con th - Cùng chơi v i cô trò chơi: “Tôi b o” - Cô cho bé xem powerpoint m t s hình nh c a con th và cùng trò chuy n v i bé: Bé th y con th có nh ng b ph n nào? Con th ang làm gì? 2. Ho t ng 2: Hát “Chú th con” - Sau khi trò chuy n v i bé xong cô d n d t vào bài hát. Cô hát cho bé nghe - Cô gi i thi u tên bài hát, tên tác gi - Cô t ch c cho bé hát theo t , nhóm, cá nhân - T ch c trò chơi: hát to, hát nh , hát n i uôi Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Khuy n bé v n ng t do, sang t o các ng tác minh h a cho bài hát. 3. Ho t ng 3: Th v chu ng - Cô gi i thi u tên trò chơi, cách chơi: Bé làm nh ng chú th i xung quanh vòng tròn theo i u nh c, khi nh c d ng nh ng chú th ph i ch y vào vòng tròn. N u chú th nào ko6ng tìm th y chu ng c a mình thì ph i ra ngoài 1 l n chơi. - Cô t ch c cho bé chơi, và sau ó c t b i s vòng i. Khi chơi nh c tr không chen l n, xô y b n. 4. Ho t ng 4: Ho t ng góc * Góc âm nh c: Bé hát, v n ng các bài hát v con v t s ng trong r ng, bi t s d ng nh c c , trang ph c khi bi u di n * Góc c sách; Bé xem tranh, truy n v h hàng nhà th , các con v t s ng trong r ng * Góc xây d ng: cho bé s ng d ng nguyên v t li u m xây chu ng th 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCV : cáo và th - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – bé sưu t m c t dán con th t báo và t p chí Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn