Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng chú chim xinh tài: Con chim non Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé bi t tên g i, c i m bên ngoài m t s lo i chim - bé hát k t h p v i v n ng nh p nhàng, h n nhiên, vui tươi theo giai i u bài hát “Con chim non” - Bi t l ng nghe và th c hi n theo yêu c u c a cô - M nh d n t tin phát bi u ý ki n II. Chu n b : - Các hình nh v con chim - àn, giai i u bài hát “Con chim non” III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Th tài thông minh c a bé - Cùng c v i cô bài ng dao “Tu hú là chú b các…” - Trò chuy n v i bé v bài ng dao v a c nói v nh ng loài chim nào? Có t t c bao nhiêu loài chim. Bé bi t nh ng bài hát nào nói v chim không - Cô cùng bé hát bài: “Con chim non” - T ch c cho bé hát theo nhóm, t , cá nhân.. - Cô khuy n khích bé v n ng t do theo nh c Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2. Ho t ng 2: D y múa “Con chim non” - Cô hát k t h p múa minh h a theo l i bài hát “Con chim non” cho tr xem - Cô hư ng d n bé múa minh h a. Quan sát và hư ng d n bé múa nh p nhàng theo giai i u - T ch c cho bé múa theo t , nhóm, cá nhân. G i ý và khuy n khích bé múa các ng tác sáng t o hơn. 3. Ho t ng 3: Trò chơi: “Chim bay, cò bay” - Cô gi i thi u tên trò chơi, cách chơi: Bé nghe nh c, nh c m to bé i nhanh, nh c m nh bé i ch m, nh c d ng, bé ng l i. ng th i cô nói tên con v t nào bay ư c bé nói tên con v t ó v i t “bay” và nh y lên v y tay sang hai bên, con v t nào không bay ư c bé s nói “không bay” và ng im. - Cô t ch c cho bé chơi, bé nào th c hi n không úng s ra ngoài m t l n chơi 4. Ho t ng 4: Ho t ng góc * Góc âm nh c: Bé hát, múa nh p nhàng các bài hát v con v t * Góc c sách; Bé xem tranh, truy n v m t s loài chim Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com * Góc khoa h c: Khám phá th nghi m: S c màu c a gi y 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCV : Chim s l ng - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – c thơ: Chim chích bong. Xem phim m t s loài chim. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn