Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng chú chim xinh tài: Bé bi t gì v nh ng chú chim Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé bi t nơi s ng và ích l i c a m t s lo i chim - Bé bi t so sánh nh ng c i m bên ngoài c a m t s lo i chim - Bi t m, x p xen k theo th t màu s c, kích thư c c a con chim - Phát tri n ngôn ng , kh năng quan sát, ghi nh c a bé thông qua các ho t ng II. Chu n b : - Các hình nh v con chim - Ti ng chim hót - àn, giai i u bài hát “Con chim non" - Bút màu, hình v các com chim tương ng v i nhau III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Bé oán gi i - Cô cho bé xem m t trong các b ph n c a con chim: Ví d : B ph n “ u chim” (ho c m , chân, uôi…). H i bé có oán ư c d91 là con v t nào không? -G iý tr có th mô t nh ng c i m bên ngoài c a các chú chim 2. Ho t ng 2: Tai ai thính Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Ti p theo cô gi i thi u tên c a các lo i chim (chim h a mi, sơn ca, chim sâu…) và cho tr nghe ti ng chim hót c a các lo i chim ó - Trò chuy n v i bé: Bé nghe ti ng hót c a con chim nào? Con chim gì ang hót? Bé bi t gì v nh ng con chim này? Chúng gi ng và khác nhau i m nào?... - Cô t ch c cho tr chơi: “Nghe ti ng chim hót bé tìm hình” - Cô cho tr nghe âm thanh ti ng chim hót và tìm úng hình con chim có ti ng hót ó. Sau ó bé s m, nói tên ư c nh ng con chim mà bé tìm ư c. 3. Ho t ng 3: Bé nhanh trí - Cô cùng tr tìm nh ng c i m c a con chim (v t, b câu, qu ...)n i v i hình con chim tương ng. Cô quan sát, ng viên tr th c hi n t t bài t p c a mình - Cho tr hát và v n ng bài “Con chim non” 4. Ho t ng 4: Ho t ng góc * Góc toán: Bé m và s p x p xen k , theo th t v kích thư c, màu s c c a m t s con chim * Góc t o hình: Bé v , n n, tô màu, xé dán con chim * Góc gia ình: Bé t p n u m t s món ăn: canh chua, tr ng chiên 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCDG: B y chim - Chơi t do Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – c ng dao, câu v m ts lo i chim Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn