Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nhu c u c a gia ình tài: dùng ng nghĩnh Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé bi t phân nhóm các lo i chai theo c i m riêng - Cùng khám phá làm cách nào cho nư c không ch y kh i chai - Bé bi t ng d ng làm h cá t chai nư c II. Chu n b : - M i tr m t ôi v , que d p b ng g - Tr ng, ch p chen III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Khám phá cái chai => Bé phân nhóm các lo i chai có kích thư c, hình dáng…gi ng nhau - Cho bé v n ng theo nh c cùng cô bài “ sao bé không l c” - Cùng xem các chai nư c góc gia ình, cô l y m t chai nư c rót cho các bé u ng và h i bé: “Sau khi u ng h t nư c, cái chai có s d ng ư c không? - Bé v hóm chơi giúp cô phân nhóm các lo i chai có kích thư c, hình dáng… gi ng nhau. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2. Ho t ng 2: Khám phá “Làm th nào nư c không ch y kh i chai” => Giúp tr phát tri n tư duy logic cho tr - Cô phát cho m i tr m t cái chai ( ã b c m t l nh s n), cho bé chơi ong nư c vào chai. - Sau khi ong nư c vào chai xong, cô h i tr có phát hi n ra i u gì không? - Theo các bé, làm cách nào không cho nư c ch y kh i chai? - Cô cho tr m t s v t li u: n p y, băng keo, can, t sét, tăm… tr th nghi m 3. Ho t ng 3: Làm h cá t cái chai => Bé bi t sáng t o làm h cá t chai nư c - Sau khi tr bi t cách x lý làm th nào nư c không ch y kh i cái chai, cô tuyên dương các bé ã gi i quy t t t, cho tr h t nư c ra và cùng các b n trang trí cái chai t o thành m t h cá nh xinh x n 4. Ho t ng 4: Ho t ng vui chơi * Góc khoa h c: Chơi th nghi m “S c màu kỳ di u” Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com * Góc văn h c: Chơi phân vai, di n r i, óng k ch. T p k chuy n theo tranh * Góc toán: Chơi “Hãy oán úng”, “Nhanh tay l m t”, x p dùng cho m i thành viên trong gia ình cho phù h p 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCDG: C p kè ăn mu i mè - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé chơi v i chơi lego Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn