Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nhu c u c a gia ình tài: dùng m m và m ng Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé múa nh p nhàng các ng tác phù h p, minh h a cho bài hát - Bi t c m nh n giai i u c a bài hát - Bi t x p khăn t o ra các hình khác nhau - Giúp tr nh n bi t các âm thanh khác nhau phát ra t các dùng b ng nhôm, sành s … II. Chu n b : - M i tr m t chi c khăn tay - Các v t d ng, dùng phát ra âm thanh b ng nhôm, sành, s III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Ai múa d o *Trò chơi “Chi c túi kỳ di u” - Cô có m t chi c túi, trong này có m t dùng mà chúng ta s d ng hàng ngày. Cô m i tr lên cho tay vào túi và oán xem trong ó là dùng gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cô l y trong túi ra cho tr xem: ó là chi c khăn tay, nó r t m m và m ng. - Cô phát cho m i tr m t chi c tr s và c m nh n ư c m m và m ng c a chi c khăn tay. - Cho tr chơi sang t o v i chi c khăn b ng cách x p khăn t o thành các hình khác nhau. - Cô g i ý cho bé cùng hát bài hát: “Chi c khăn tay” - Khuy n khích bé c m khăn múa cùng cô các ng tác minh h a cho bài hát - Cho bé t p múa theo nhóm. ng viên bé lên múa bi u di n cho các b n xem. 2. Ho t ng 2: Nghe hát: “Ngôi sao c a m ” - Cùng trò chuy n v i tr v m và bé. Cô hát cho tr nghe bài “Ngôi sao c a m . - Gi i thi u tên bài hát và tác gi - Trò chuy n v i tr v n i dung bài hát, qua ó giáo d c tr lòng yêu thương, kính tr ng ngư i thân trong gia ình - Cho tr nghe l i bài hát 3. Ho t ng 3: Trò chơi: “Tai ai tinh” Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cô gi i thi u tên trò chơi: “Tai ai tinh” - Cách chơi: M i lư t chơi t 4 – 5 b n. Bé chú ý l ng nghe âm thanh c a 2 – 3 lo i dùng b ng th y tinh, sành, s , nhôm. Tr nào oán úng ư c tuyên dương, b n nào oán sai thì th s c vòng 2 4. Ho t ng 4: Ho t ng vui chơi * Góc âm nh c: - Bé bi u i n di n c m nh ng bài hát v gia ình * Góc xây d ng - Xây nh ng ngôi nhà bé yêu thích * Góc t o hình: - Bé trang trí khăn tay - C t, dán dùng, các thành viên trong gia ình t báo, t p chí 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCDG: Th ĩa ba ba - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé c thơ: m và con Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn