Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nhu c u c a gia ình tài: dùng không th thi u c a tôi Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé bi t tìm c p gi ng nhau và t p mang v vào chân - Bé t p x p v t theo m u âm thanh - Bé bi t bư c i theo nh p i u âm thanh - Phát tri n tính m nh d n, t tin, tích c c trong các ho t ng II. Chu n b : - M i tr m t ôi v , que d p b ng g - Tr ng, ch p chen III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Khám phá ôi v => Tìm c p gi ng nhau và t p mang v - Cô t ch c chơi trò chơi “T p t m vông” - Bé tìm úng v t trong tay cô ang c m ó là chi c v . Cùng trò chuy n v i tr v tác d ng c a ôi v . - Cô gi i thi u có nh ng thùng ng v còn l n x n, chưa gi ng nhau. Bé hãy giúp cô tìm chó úng c p. Cho tr v nhóm th c hi n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Sau khi tr ã tìm xong, cho m i tr ch n m t ôi v cho mình và bé t p mang v vào chân. Cô quan sát và ki m tra xem tr mang có úng không 2. Ho t ng 2: Trò chơi “ ôi v xinh” => Bé t p x p v t theo m u âm thanh - Cô gi i thi u lu t chơi: M i bé u có ôi v trên tay, khi cô gõ ti ng tr ng bé x p v d c, khi cô gõ ti ng chen bé x p v n m ngang. - Ti p theo cô phát cho m i tr 3 -5 que g d p và chơi x p que theo m u âm thanh gi ng như trên - Thay i ngư i ch d n trò chơi, cô m i m t bé làm nhóm trư ng gõ tr ng và ti ng chen, các b n ng i dư i l ng nghe và làm theo úng m u âm thanh. - nâng cao trò chơi, cô có th gõ các m u âm thanh xen k nhau cho tr x p t o thành m t chu i xen k th t p 3. Ho t ng 3: Chân và v => Bé bư c i theo nh p i u âm thanh - Cho tr c t que, cô chia tr thành nhóm và cùng nhau thi “Bư c i theo nh p i u âm thanh”. - Cô gõ âm thanh “Tùng” tr bư c i, gõ âm thanh c c, tr ng l i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Nâng cao trò chơi, cô gõ cho tr i theo nh p tr ng nhanh ch m. i ti n , lùi... 4. Ho t ng 4: Ho t ng vui chơi * Góc toán - Trò chơi: hãy oán úng - Nhanh tay l m t; Th tài c a bé * Góc văn h c - Chơi di n r i: Tình m con, Tích chu - Xem tranh v gia ình và k chuy n sáng t o * Góc gia ình - Bé t p làm bánh mì sanwich - Bé trang trí nhà c a g n gàng, s ch p 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCV : Ai nhanh tay - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé g p cái nón b ng gi y Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn