Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nhu c u c a gia ình tài: Bé chơi v i gi y Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé tìm hi u m t s lo i nón quen thu c trong cu c s ng hàng ngày - D y tr t p x p chi c nón b ng gi y qua k năng mi t gi y, g p và x p t o ra cái nón. - Bi t c m nh n và gi gìn s n ph m mình t o ra II. Chu n b : - M t s nón cho bé, ngư i l n, b n trai, b n gái - Gi y cho m i tr thưc hi n x p nón III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Nh ng chi c nón xinh - Cho tr i l y nón c a mình. Cô cũng có m t s cái nón c a ngư i thân, cùng tr trò chuy n v i m t s cái nón quen thu c dành cho ngư i l n, tr em, b n trai, b n gái… *Trò chơi “Nón c a tôi” - Có r t là nhi u nón, bé hãy giúp m i ngư i ch n úng nón cho mình. - Cô chia nhóm tr th c hi n. 2. Ho t ng 2: Chi c nón gi y - Cô cùng tr xem l i các b n ã ch n úng nón cho m i ngư i chưa. H i tr nh ng chi c nón này giúp ích gì cho m i ngư i. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Nh ng chi c nón này ư c may t v i r t công phu, như cô có m t cách s giúp các b n t o ra m t cái nón t gi y - Cho tr quan sát nh ng chi c nón ư c làm t các lo i gi y - Cô cho tr ch n lo i gi y và cùng tr th c hi n cách g p, x p nón t gi y 3. Ho t ng 3: Tôi có xinh không nào - Sau khi g p nón xong, trò chuy n v i tr v cái nón b ng gi y, giáo d c tr gi gìn c n th n, không làm rách chi u v cho ba m xem s n ph m c a mình t o ra - Cho bé i nón lên u và cùng ch p hình v i cô, v i các b n. 4. Ho t ng 4: Ho t ng vui chơi * Góc t o hình: - Bé v , n n dùng theo ý thích - C t, dán các dùng trong gia ình t báo, t p chí * Góc văn h c: - Múa r i: “Tình m con” - Xem tranh, nh v gia ình và k chuy n sáng t o * Góc gia ình; - T p pha nư c chanh 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - Qua sát: Trò chuy n v m t s dung n u trong nhà b p c a trư ng, so sánh v i dung nhà Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé c các bài ng dao, ca dao v gia ình Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn