Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ngôi trư ng c a bé tài: Cô giáo c a em Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - C ng c và cung c p cho tr thêm ki n th c v hình nh, công vi c và tên g i c a các nhân viên trong trư ng. Hi u bi t công vi c và v trí c a t ng ngư i - Phát tri n th m m thông qua ho t ng trang trí tranh các nhân v t. - Nh n bi t ư c s khác nhau gi a trang ph c c a các nhân viên phù h p v i v trí công vi c. - Phát tri n ngôn ng m ch l c. - Giáo d c tr lòng t tin khi giao ti p và bi t kiên nh n l ng nghe II. Chu n b : - Hình nh v các công vi c c a cô giáo, cô b o m u, bác c p dư ng trong trư ng m m non. - Hình nh v trang ph c c a t ng ngư i, t ng công vi c. - Gi y A3 màu, keo dán, kéo, bút màu, trang ph c ư c v s n ho c in s n cho tr tô màu, xé dán. - Tranh truy n v m t nhân v t nào ó trong trư ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Cô giáo c a em Trò chuy n: Trong l p có m y cô giáo? Tên c a cô giáo con là gì? Hàng ngày cô giáo làm nh ng công vi c gì? Ngoài cô giáo d y con hàng ngày, trong l p mình con còn bi t ai n a? Nh ng ngư i con bi t làm nh ng công vi c gì? Con có nh n xét gì v trang ph c c a cô giáo, cô b o m u và bác c p dư ng? T i sao trang ph c l i khác nhau? (D y tr hi u tùy theo tính ch t công vi c mà có nh ng b trang ph c khác nhau) Cô g i ý giúp tr tr l i và cung c p thêm nh ng i u mà tr chưa nói ư c. 2. Ho t ng 2: Ch n trang ph c úng Cô chia l p thành 3-4 nhóm, m i nhóm nh n m t r : gi y màu, kéo, keo dán, bút màu và các hình nh trang ph c ư c v s n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 1 t gi y A3 trong ó có hình v cô giáo, bác c p dư ng và cô b o m u. M i nhóm th o lu n v các nhân v t nh n ra nhân v t nào trong tranh là ai và ch n trang ph c cho phù h p. C t trang ph c ó t các t gi y và dán lên tranh m u. Sau ó tr có th tô màu ho c trang trí thêm cho các b trang ph c p hơn b ng các nguyên v t li u tr có. G i ý cho m i nhóm k v b c tranh c a mình: Ví d : Trong tranh có nh ng ai? ang làm gì? .v.v… 3. Ho t ng 3: K chuy n v trư ng l p c a bé. Sau khi các bé hoàn thành tác ph m c a nhóm mình. Cô k cho bé nghe v m t câu chuy n trư ng (Có th là k câu chuy n v cô giáo, v cô b o m u, bác c p dư ng ho c v chính ngôi trư ng bé ang h c) K cho tr nghe v vai trò, trách nhi m c a cô Hi u trư ng và cô Hi u phó c a trư ng. Sau khi cô k xong àm tho i v i tr v n i dung chuy n cô v a k và có th cho m t vài bé ho c m t vài nhóm k l i n i dung mà bé thích ho c nhân v t bé thích trong câu chuy n c a cô. Chú ý s a câu cho tr , khuy n khích tr nói úng và di n t ý nghĩ b ng ngôn ng m ch l c c a tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Khuy n khích tr t tin nói lên suy nghĩ c a mình. 4. K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn