Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ngôi trư ng c a bé tài: Bác B o v và bác Lao công Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - C ng c và rèn luy n k năng r nh n i dung câu chuy n. L p l i ư c nh ng l i tho i ng n c a các nhân v t. Nh tên các nhân v t trong câu chuy n. - C ng c và cung c p thêm cho tr nh ng hình nh c a nh ng ngư i quen thu c mà bé g p trong trư ng. Hi u thêm v ý nghĩa công vi c và có thái úng n: bi t chào h i, l phép và tôn tr ng nh ng ngư i lao ng. - Ôn s lư ng t 1 n 5, hình thành bi u tư ng v s lư ng 6. - Rèn k năng ném b ng m t tay. - Giáo d c tr bi t t tin nói lên ý ki n c a mình. Bi t tuân theo lu t chơi và kiên nh n i n lư t, bi t ng i ngăn ng n và th c hi n úng yêu c u c a cô. II. Chu n b : - B ng n có chia 2 ô l n, m t ô màu xanh và m t ô màu c a2 i. trông m i ô l n chia làm 2 ô d c nh , 1 ô công c lao ng c a bác lao công, m t ô là c a bác b o v . Trong m i ô d c ó chia làm 6 ô ngang. ánh th t t 1 n 5. Ô cu i cùng không s . - Th hình các công c lao ng và công vi c c a bác b o v và bác lao công. - Gi y A4. M t bên là ô có s lư ng m t s công c lao ng. M t bên là ch s cho tr n i. - Truy n tranh k v bác b o v và bác lao công. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Băng keo dán v ch chơi trên sàn nhà. - Túi cát th d c. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: K chuy n: Bác lao công và bác b o v trư ng em Cô k m t câu chuy n v công vi c c a bác Lao công và bác B o v trư ng. àm tho i: Trong câu chuy n trên có 2 nhân v t n i b t. con bi t ó là nh ng ai? Bác b o v trư ng làm công vi c gì? Bác lao công làm công vi c gì? G i ý cho tr nói lên ý nghĩa công vi c c a bác lao công và bác b o v . Các con có th y r ng, công vi c c a bác lao công và bác b o v r t áng trân tr ng không? Vì sao? Khi g p bác lao công và bác b o v con ph i làm gì? (ph i chào h i l phép) G i ý cho tr k thêm nhi u công vi c c a bác lao công và bác b o v trư ng m m non. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Có th g i ý tr chia s : Ngoài bác lao công và b o v con thư ng g p trư ng con còn g p các bác b o v âu? ( các cơ quan c a ba m .v.v..) 2. Ho t ng 2: dùng nào c a ai? G i ý cho tr : trong trư ng m m non, bác lao công làm nh ng công vi c gì? Bác lao công c n nh ng d ng c gì làm s ch trư ng l p, chăm sóc sân vư n, cây xanh.v.v.? Bác b o v ngoài công vi c gi an ninh và b o v an toàn cho bé, giúp khách liên h v i nhà trư ng thì bác còn làm công vi c gì? s a ch a chơi, hàng rào, bàn gh .v.v… Bác b o v s d ng các công c gì làm nh ng công vi c trên? Gi i thi u m t s d ng c và công c làm vi c c a bác b o v . Trò chơi: tìm d ng c làm vi c. Chia tr làm 2 i, m i i có m t s b ch cát. Trên sàn nhà, cô dán (v ) 2 ư ng th ng song song cách nhau 2m. M t u là v ch xu t phát, cách v ch xu t phát kho ng 1, 5m cô dán các v ch ngang song song, m i v ch cách nhau 0.5m, kho ng gi a các v ch ư c ánh s th t t 1 n 5 và gi a các v ch các th hình công c lao ng c a bác lao công và bác công nhân. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Phía cu i cùng cách v ch s 5:1m m t b ng n ư c chia làm 2 ô l n, m t ô màu xanh c a i xanh và m t ô màu c a i . M i ô l n chia làm 2 ph n: công c c a bác lao công và công c c a bác c p dư ng. Trong m i ô công c có chia s th t t 1 n 5 và t trên xu ng dư i Tr ng thành 2 hàng d c trư c v ch xu t phát. Chú ý nghe cô gi i thích trò chơi: B n u tiên l y m t b ch cát trong r , ti n n v ch xu t phát, ném m t tay b ch cát vào các v ch ích bên trên. Sau ó ch y nhanh n ch b ch cát, l y th hình trong ô có b ch cát dán th hình ó lên b ng theo úng s th t và úng công c lao ng. Sau ó ch y v ch và b n ti p theo ti p t c. Cu i trò chơi, cô ki m tra k t qu c a m i i. 3. Ho t ng 3: Sau s năm là s m y? V i các th hình bé v a l y ư c, cô g h t các th hình ra kh i b ng và g i m t bé i xanh và m t bé i lên x p các th hình vào t ng ô. Ôs 1 m t th hình, ô s 2 2 th hình cho n ô s 6. Cô g i 2 b n khác lên, phát cho m i b n m t s th hình và yêu c u x p vào ô dư i ô s 5. Yêu c u c l p m xem có m y th hình (6 th hình) Cho c l p so sánh gi a 5 và 6 Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch n ch s m y g n vào ô có 6 th hình. Các nhóm chia nhau v bàn và nh n t gi y c a mình, nói các nhóm kh i lư ng công c lao ng v i ch s tương ng. 4. K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn