Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ngh xây d ng bé yêu tài: Bé yêu cô chú công nhân Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé bi t l ng nghe và oán ư c tên bài hát v m t s ngh nghi p - Phát tri n thính giác cho bé qua trò chơi “Âm thanh cu c s ng - M nh d n, t tin bi u di n di n c m bài hát II. Chu n b : - Tranh v m t s ngành ngh - dùng m t s ngành ngh b ng kim lo i, g phát ra âm thanh III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Ai oán gi i => Bé oán ư c tên ngành ngh và k m t s dùng c a ngh ó qua m t s bài hát - Cô chu n b các tranh c a m t s ngành ngh , sau ó cô hát m t o n trong bài hát c a ngành ngh ó b ng âm “La” cho tr oán. Tr oán úng thì cô g n tranh c a ngh ó lên và m i các bé khác k tên m t s dùng c a ngành ngh ó. 2. Ho t ng 2: Cháu yêu cô chú công nhân => Bé v n ng nh p nhàng, sáng t o, bi t th hi n tình khi hát bài “Cháu yêu cô chú công nhân” - Bây gi cô s hát cho các bé nghe m t bài hát v cô chú công nhân, chúng ta hãy cùng l ng nghe nhé. - Cô hát cho tr nghe bài hát và gi i thi u tên bài hát, tác gi c a bài hát ó Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - D y tr hát cùng cô. Cô chú ý l ng nghe và giúp tr hát to, rõ l i và úng nh p. - T ch c cho tr hát theo nhóm, cá nhân. Khuy n khích tr v n ng t do, sang t o theo nh p bài hát 3. Ho t ng 3: Âm thanh cu c s ng => Luy n tai nghe và ph n x cho bé - Cô chu n b m t s dùng c a m t s ngành ngh phát ra âm thanh khác nhau b ng kim lo i, g ... (búa, ki m, thư c o...). Cho tr nghe qua nh ng âm thanh c a d ng c ó phát ra. - Cô t ch c cho tr chơi b ng cách b t m t tr l i và m i m t tr khác lên gõ cho b n oán: ó là âm thanh c a dùng nào?. Có th b t m t t 2 – 3 tr c ng chơi và oán âm thanh c a các ng dùng ó 4. Ho t ng 4: Ho t ng góc * Góc âm nh c: Bé hát và v n ng các bài hát v ngh nghi p * Góc t o hình: Bé c t, dán t h a báo, t p chí m t s ngành ngh làm sách * Góc xây d ng: Bé óng vai chú câng nhân “Xây d ng công viên 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - Quan sát: cái gì trong chai - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – c thơ: Ư c mơ c a bé Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn