Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ngh nghi p tài: Cô th may Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M c ích yêu c u: Tr nh n bi t công vi c c a cô th may, ích l i c a công vi c này. G i tên và nh n bi t công d ng c a m t s d ng c s d ng trong ngh may Rèn k năng so sánh, x p th t ba kích thư c. Rèn luy n k năng c t, xé, dán c a tr . Giáo d c tr bi t l i ích các ngh trong xã h i và tôn tr ng, yêu quý nh ng ngư i làm ra các s n ph m ph c v cu c s ng hàng ngày c a tr . Giáo d c tr tính t giác, yêu lao ng. Chu n b : M t s m u qu n áo. Các d ng c dùng trong ngh may: v t th t và tranh nh. R Gi y màu, gi y báo, màu, thư c k , kéo, bút màu, keo dán, gi y A4 có v hình búp bê. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Bé n thăm cô th may: Cô và bé cùng lên xe bus n nhà cô th may (Trò chơi nh ) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cho tr xem Phim ho c album v ngh may: cô th may o qu n áo cho khách, cô th may ang may , ang i v.v… àm tho i: các con v a thăm nhà ai? Cô th may ang làm gì? làm ư c công vi c ó cô th may s d ng công c gì? Ti p t c gi i thi u cho tr m t s công c c a ngh may M i công c may là m t b c tranh, bên ngoài b c tranh ư c che b i ba mi ng hình ch nh t nh , cô g t ng mi ng hình ch nh t cho tr khám phá t ng ph n và oán xem ó là công c gì? 2. Ho t ng 2: Cô th may c n gì? Cô và tr cùng i mua m t s d ng c v m ti m may. Khi i n c a hàng, khi cô ưa ra b c tranh nào, thì tr l a d ng c liên quan n b c tranh ó. Ví d : cô ưa ra b c tranh: cô th may ang o qu n áo cho khách thì tr l a th hình thư c o.v..v… Tương t co cho tr chơi và l a ch n d ng c cho n khi y các d ng c . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K t h p giáo d c tr v l i ích c a ngh may, hình thành tình c m t t p c a tr i v i nh ng ngư i lao ng. Ho t ng 3: Bé làm th may: M i tr v góc l y m t r : bút, thư c, gi y màu, gi y tr ng A4 có v s n hình búp bê, kéo, keo dán… Cô yêu c u tr : x p v i (gi y màu) trong r theo 3 kích thư c t nh nh t n l n nh t l n lư t t trái sang ph i. Sau ó cô cho m i tr l y v i, bút, kéo c t thành nh ng chi c áo, qu n t gi y màu r i dán trang trí cho b n búp bê trên gi y A4. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn