Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ngh nghi p tài: Cháu yêu cô chú công nhân Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr hát to, rõ l i, úng nh p bài hát “cháu yêu cô chú công nhân” (Tác gi Hoàng Văn Y n). - Tr bi t v tay theo nh p bài hát. - Tr ph i h p cùng nhóm minh h a cho bài hát. - Tr bi t m t s d ng c c a m t s ngh quen thu c như: công nhân xây d ng thì c n có bay, ximăng, cát, g , th may c n có kéo, v i, thư c o, ph n… III. Chu n b : Máy casset, àn, ĩa nh c. B gõ, cây múa, phát tr , qu t. Tranh m t s ngh nghi p. V. Ti n hành: 1. Ho t ng 1: Trò chơi: oán ngh qua hành ng. Chia tr thành 3 nhóm, m i nhóm s có m t b n lên l y m t b c tranh v m t ngh , nhóm s th o lu n tìm cách di n t ng tác c a ngh ó cho nhóm còn l i oán. 2. Ho t ng 2: V n ng theo nh c: Tr hát bài: “cháu yêu cô chú công nhân” Tr nói tên tác gi c a bài hát Có gi i thi u v tay theo nh p, cô và tr v a hát v a v tay theo nh p. Cô m i 1 tr lên múa minh h a. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô và tr cùng múa minh h a cho bài hát. Tr t ch n nh c c và múa minh h a theo nhóm. TRò chơi: “Nghe bài hát, oán v t” Cô hát: “Cô giáo em” tr nói d ng c như : sách, ph n… Cô hát: cháu yêu cô chú công nhân, cô giáo mi n xuôi… Nghe hát: “cô nuôi d y tr ” (Nguy n Văn Tý) Nghe ĩa Nghe cô hát Trò chuy n v tác gi và n i dung bài hát k t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn