Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ngày nhà giáo Vi t Nam tài: Bó Hoa t ng cô Nhóm l p: M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé hi u ư c ý nghĩa ngày 20/11 - Hình thành tr tình c m yêu thương, quý tr ng và bi t ơn cô giáo - Phát tri n kh năng sáng t o trong các ho t ng ngh thu t - H ng thú, ch ng tham gia vào các ho t ng ngh thu t II. Chu n b : - Bài gi ng trình chi u trên ph n m m PP - Gi y màu xanh và , vàng tr x p, xé dán bông hoa III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Ngày nhà giáo vi t nam Cho tr xem tranh và quan sát xem b n g u ang làm gì? B n g u ang tr ng hoa t ng cô nhân ngày 20/11 Trò chuy n v i tr v ngày 20/11 – ngày Nhà giáo Vi t Nam. Gi i thi u m t s ho t ng nhân ngày 20/11 trong ó có ho t ng t ng hoa nh m t lòng bi t ơn i v i th y cô giáo. 2. Ho t ng 2: Xem ai khéo tay Cho tr quan sát bình bông m u, gi i thi u cách t o ra bình bông thông qua vi c quan sát t ng bư c trên màn hình. D y tr k năng xé vòng tròn, xé theo ư ng th ng, g p cánh hoa v.v.v… 3. Ho t ng 3: Bình hoa c a bé Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Giúp bé trưng bày s n ph m c a mình và c a b n, g i ý tr nói lên c m xúc c a tr khi quan sát các s n ph m ư c t o ra. Cùng cô hát và v n ng theo nh c bài hát: Cô giáo em. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn