Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ngày cu i tu n c a gia ình tôi tài: Bé giúp m Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Hình thành tr ý th c bi t giúp m i ngư i xung quanh, c bi t là nh ng ngư i thân trong gia ình. - Rèn luy n kh năng ghi nh n i dung câu chuy n, các l i tho i c a nhân v t, hi u ư c ý nghĩa c a câu chuy n. - Bi t th hi n tình c m c a mình qua gi ng k . - Nh n bi t hình dáng ch a, tên ch và nh n bi t ch a trong t : nhà, bàn… - Giáo d c tr bi t chia s cùng b n và như ng nh n b n. - Ý th c bi t yêu quý lao ng, gi gìn v sinh. II. Chu n b : - Truy n tranh: Th d n nhà - Gi y A4, có in hình nhà, bàn, các t có ch a cho tr nh n bi t và sao chép l i ch a. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Truy n : Th d n nhà K chuy n: Th d n nhà: Trò chuy n: Cu i tu n, nhà b n th làm gì? Nhà th có m y anh em? Anh th Khoang phân chia công vi c cho các em như th nào? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com i u gì x y ra khi anh em th ang giúp ba m d n nhà? Th Tr ng ã ưa ra ý ki n gì hay? Anh em Th ã th c hi n ý ki n c a th tr ng như th nào? 2. Ho t ng 2: Góc sân nhà bé Cô chia bé thành các nhóm, m i nhóm 4-5 b n. M i nhóm nh n m t khu v c là kho ng sân nhà bé. ó cô dép, lá cây, cây c nh (mô hình) và m t s v t d ng. Công vi c c a m i gia ình (nhóm) là th o lu n và phân chia công vi c d n kho ng sân c a mình s ch s , trang trí p m t. 3. Ho t ng 3: Ch a có âu? Sau khi các bé trang trí kho ng sân c a nhà mình s ch s , p. Cô và các bé cùng i thăm quan t ng nhà m t. m i nhà cô s t ng 1 phi u nh n quà (trong ó có ch vi t tên món quà, yêu c u c nhóm sau khi nh n ư c phi u s v kho ng sân c a nhà mình, cùng tìm các ch cái trong r , ghép l i thành úng ch trong phi u quà t ng. Ví d : Bàn, nhà, hoa… M i tr l i ch a có trong t gi y c a mình. (trong t gi y cô có th : a, ă, â và yêu c u tr úng ch a) Khi tr x p xong ch trong phi u nh n quà, cô ki m tra và t ng ph n quà ó cho nhóm x p úng và úng ch a. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 4. Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i: d o chơi và nghe k l i câu chuy n: Th d n nhà. Yêu c u m i nhóm nh t 6 chi c lá và chia thành 3 nhóm b ng nhau. Trò chơi: Gió th i 5. Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi trong l p: Góc t o hình: Trang trí m t s v t d ng trong gia ình s d ng cho ti t h c sau Góc âm nh c: hát múa bài: Ba ng n n n lung linh, b là t t c Góc xây d ng: xây d ng khu vư n nhà bé. Góc bán hàng: phân vai: gian hàng th i trang Góc h c t p: sao chép ch a. 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn