Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Mưa tài: B t ô – ném xa m t tay L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Rèn luy n k năng b t ô – Ném xa úng và thu n th c. - Phát tri n cơ tay, cơ chân, nhanh nh n, chính xác và kh năng nh hư ng. II. Chu n b : - a i m: sân ho c phòng th d c. - V 4-5 dãy vòng trên n n (có th s d ng vòng th d c ) - Túi cát. - Máy catset, băng nh c th d c, c hình tròn, vuông, tâm giác, ch nh t. III. Ho t ng: 1. Bư c 1: Kh i ng. Nh c n n: ‘Cho tôi i làm mưa v i” Tr ch n ký hi u hình eo vào áo. Tr di chuy n t ch m d n n nhanh d n k t h p các tư th ki ng chân, i nhón gót, i ch m, i nhanh, sau ó v i hình vòng tròn ho c hàng ngang. 1. Bư c 2: Tr ng ng: Bài t p phát tri n chung: T p v i túi cát. Tay: Hái hoa, 2 tay giơ lên cao, h xu ng. Chân: Cây cao - c th p: tr ng i x m, tay th xuôi, ng lên B ng: Hai tay chông hông quay ngư i qua trái, qua ph i. V n ng cơ b n: gi t nư c vui nh n, nh ng gi t nư c s b t qua nh ng vũng nư c lên b tham gia l h i ngày mưa. Gi t nư c nào b t gi i, t i l h i s ư c thi ném túi cát. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô hư ng d n k thu t b t và ném túi cát. Cho c l p th c hi n 1 l n Thi ua gi a các nhóm Ho t ng 3: H i tĩnh Cho tr chơi trò chơi u ng s a, hít th nh nhàng. Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi t i các góc K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn