Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : MÔI TRƯ NG QUANH BÉ tài : Á XANH Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH YÊU C U : - Bé khám phá m t s tính ch t c a á xanh - Rèn kĩ năng v n ng tinh cho ngón tay - Phát tri n trí tư ng tư ng, tính sang t o trong ho t ng x p á . II. CHU N B : - á xanh - R III. TI N HÀNH : 1. Ho t ng 1 : Bé bi t gì v á xanh - Chơi trò chơi “ Chi c túi kì l “ tr oán nh ng v t có trong túi. - Cho tr trò chuy n, kh o sát v á xanh 2. Ho t ng 2: Chơi v i á xanh - X p ư ng i : i trong ư ng h p, b t qua su i 3. Ho t ng 3: Trò chơi :” g p á” - CHia tr thành 2 i cùng thi ua g p á.dùng 2 ngón tr c a 2 bàn tay g p á b vào r Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn