Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : MÔI TRƯ NG QUANH BÉ tài : BÉ CHƠI V I CÁT Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I.M C ÍCH YÊU C U : - Bé khám phá m t s tính ch t c a cát - Phát tri n ngôn ng cho bé trong quá trình h p tác v i b n cùng chơi. - Phát tri n kh năng t p trung chú ý cho tr .. II. CHU N B : - Cát, qu t, nư c - Tranh cát.. III. TI N HÀNH : 1. Ho t ng 1 : Bé bi t gì v cát - Cho tr t do kh o sát cát và nói v tính ch t c a cát : nh , m n, nh ,… 2. Ho t ng 2: Thí nghi m v i cát + Thí nghi m 1 : Gió th i cát bay - các bé v s c n ng c a cát. - Th i cát b ng qu t cho bé xem - K t h p giáo d c tr không cát bay vào m t, mũi , mi ng vì r t nguy hi m.. + Thí nghi m 2: cát hút nư c - Cho tr xem k t qu c a vi c nư c vào cát. - Dùng qu t qu t th và cho tr so sánh k t qu c a 2 thí nghi m v i nhau. 3. Ho t ng 3: Bé làm tranh cát Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - V trên cát - Làm tranh cát. - Làm bánh b ng cát Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn