Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : MÔI TRƯ NG QUANH BÉ tài : BÉ BI T GÌ V T-CÁT-S I- Á Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I.M C ÍCH YÊU C U : - Bé bi t ư c hình d ng c a các lo i t- cát – s i – á - Phát tri n ngôn ng cho bé khi t miêu t c m nh n khi ti p xúc v i các v t trên. - Phát tri n kh năng t p trung chú ý cho tr .. II. CHU N B : - Video clip v t- cát – s i – á - t- cát – s i – á - TRanh III. TI N HÀNH : 1. Ho t ng 1 : Xem phim - Cho tr xem phim v t- cát – s i – á. - Chia nhóm cho tr th o lu n v 1 ch t li u mà tr nhìn th y trong video clip . - Cho tr trình bày v màu s c, kích thư c, công d ng c a v t li u trong clip. 2. Ho t ng 2: Ai nói nhanh - GV m 1 b c tranh v t- cát – s i – á lên cho tr quan sát trong 1 phút sau ó che l i, và h i v chi ti t trên b c tranh. Tr nào nh và tr l i nhanh và úng s th ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Ti p t c n các b c tranh khác. . 3. Ho t ng 3: Trò chơi :” Cái gì bi n m t” - Cho tr ng i vòng tròn , cô t 4 ĩa ch a t- cát – s i – á cho tr xem r i trùm khăn lên sau ó cô gi u i 1 ĩa và cho tr oán tên. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai