Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : L p h c c a bé tài: B n c a bé Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé bi t k v m t s b n thân trong l p, c i m, tính cách c a b n. - K v m t s ho t ng c a bé v i b n l p. - Giáo d c tr bi t chia s cùng b n và như ng nh n b n. II. Chu n b : - Bài gi ng so n trên PP - Hình nh m t s ho t ng trong l p. - Gi y màu, gi y có in s n hình em bé ( tr xé dán), nguyên v t li u trang trí III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: B n bé là ai? Trò chơi: Bên c nh tôi có ai? Cô và tr v a hát v a chuy n bông hoa (ho c m t v t d ng gì ó) xung quanh vòng tròn. K t thúc bài hát, bông hoa n tay b n nào, b n ó s ng lên và gi i thi u ngư i b n bên ph i và bên trái c a mình: Ví d : bên trái tôi là b n….., b n y là b n n , và miêu t m t vài tính cánh c a b n. Cô có th g i ý cho tr l i gi i thi u c a tr v b n thêm phong phú. Ti p t c ch n bài hát khác và chuy n bông hoa. 2. Ho t ng 2: B n c a bé Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô và tr quan sát trên màn hình và trò chuy n và các hình nh mà tr nhìn th y: Trong hình có gì? B n c a bé ang làm gì? Trò chuy n v m t s ho t ng c a bé và b n l p và g i ý tr nói lên suy nghĩ, tình c m c a tr v b n và khi chơi v i b n. Xem tranh oán hành ng: Tr l n lư t xem cô g t ng ô ch nh t ra và tr oán xem ó là b c tranh gì? Có th chia nhóm xem nhóm nào oán ra b c tranh trư c và k v n i dung b c tranh hay nh t. 3. Ho t ng 3: ây là b n c a tôi Phát cho tr các t gi y có in hình em bé. Tr xé dán k t h p trang trí ngư i b n theo ý thích c a tr . Cô trò chuy n và ghi tên ngư i b n mà tr ang th c hi n trên tranh c a tr . Sau ó cho m t vài tr k v tranh c a mình sau khi ã trưng bày tranh. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn