Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Giao thông tài: Bé i úng ư ng I. M c ích yêu c u: -Tr bi t hát và v n ng theo nh c bài hát: ư ng em i - Nh n bi t m t s lu t giao thông ơn gi n, g n gũi v i bé. - Rèn luy n và phát tri n kh năng quan sát, ghi nh , phát tri n ngôn ng m ch l c - Phát tri n kh năng giao ti p gi a cô và các b n - H ng thú tham gia vào các ho t ng - Tr th hi n c m xúc theo bài hát, tham gia các trò chơi. II. chu n b : - ĩa bài hát ho c àn organ bài: ư ng em i. - Tranh các lo i phương ti n giao thông - Tranh v bi n báo giao thông - Tranh v giao thông. - R , tranh v cho tr tô màu, bút sáp màu, bút chì. - Bi n báo ho c chơi mô ph ng phương ti n giao thông ho c tranh v , th hình các phương ti n giao thông. III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Hát “ em qua ngã tư ư ng ph ” Tr hát và v n ng bài: “em qua ngã tư ư ng ph ” Trò chơi: Bé h c lu t giao thông Chia tr thành 3 nhóm. Cô phát cho m i tr m t th , trong ó có hình: v ch tr ng qua ư ng, èn xanh, èn , èn vàng, ư ng m t chi u… Cô c câu h i xong, m i nhóm th o lu n r i giơ th có câu tr l i. Nhóm nào úng s c m m t lá c lên b ng. Cu i trò chơi, ki m tra xem nhóm nào ư c nhi u c . Ho t ng 2: Tìm ch sai trên b c tranh. Phát cho m i tr m t b c tranh, tr tô màu các phương ti n giông thông có trong b c tranh. Sau ó cô cho tr quan sát tranh m u trên b ng, tr tìm xem trong b c tranh phương ti n nào i sai ư ng, khoanh tròn vào phương ti n ó. Ho t ng 3: trò chơi: phương ti n nào bi n m t Cho tr xem tranh ho c v t (các lo i phương ti n giao thông) Sau ó chơ tr nh m m t (cô c t b t v t) và cho tr quan sát, m xem thi u v t gì? k t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn