Xem mẫu

  1. CH : GIAO THÔNG TÀI : Bé bi t phương ti n gì ? i tư ng : L p M m
  2. I. N I DUNG GIÁO D C: - Tr nh n bi t m t s lo i phương ti n giao thông: ư ng b , ư ng th y, ư ng hàng không: c i m, công d ng, ti ng kêu và môi trư ng ho t ng c a: Máy bay, tàu th y, thuy n, xe ô tô, xe máy, xe p… - Rèn luy n k năng m. Phát tri n kh năng quan sát, nh n th c, tư duy, ghi nh có ch ích. - Phát tri n kh năng giao ti p gi a cô và các b n. - H ng thú tham gia vào các ho t ng. - Tr th hi n c m xúc theo bài hát, tham gia các trò chơi. II. CHU N B : - Cho tr sưu t m hình nh các lo i PTGT ư ng b , ư ng thu , ư ng hàng không. - R , th hình m t s lo i phương ti n giao thông. - Tranh các nơi ho t ng c a các phương ti n giao thông. - Tranh v sông, b u tr i, ư ng i dán các góc. - Gi y, bút màu… - ĩa hát : M t s bài hát v phương ti n giao thông ho c àn organ. - Vòng th d c. - Phim v PTGT ư ng b , ư ng thu , ư ng hàng không. III .TI N HÀNH :
  3. * Ho t ng 1: Trò chuy n v i tr v phương ti n giao thông. (Slide 2) - n nh : Hát “Em t p lái ô tô” - M i tr c m m t vòng th d c, v a hát v a v n ng theo bài hát “ Em t p lái ô tô” + àm tho i : Bé v a làm gì ? - Cho tr quan sát v m t s lo i phương ti n giao thông ư ng b . (Slide 3) + Con th m xe ôtô có m y bánh? + Ngoài xe ôtô con còn bi t xe gì ? + Xe máy, xe p có m y bánh ? (cho bé m) + Xe ôtô, xe máy, xe p ch y âu? Ti ng kêu nó như th nào? +T t c các lo i xe con v a k g i là PTGT ư ng gì? Dùng làm gì ? - Cho tr quan sát, trò chuy n v PTGT ư ng thu – ư ng hàng không. (Slide 4,5) + Máy bay nó di chuy n âu? Có gì c bi t? Con th y gì khi máy bay bay qua ? Máy bay dùng làm gì? + Còn lo i phương ti n nào khác không? ó là phương ti n gì? Nó ch y âu? Nó có l i ích gì? Tàu th y có gì c bi t? V y còn phương ti n nào khác ch y dư i nư c? Các phương ti n dư i nư c g i là phương ti n giao thông gì ? - Xe, tàu th y và máy bay có i m gì gi ng và khác nhau ? (Slide 6) - Giáo d c tr : Có nhi u lo i phương ti n giao thông, có ti ng kêu khác nhau xe ôtô, xe p, tàu th y, máy bay. Xe ch y trên ư ng, máy bay bay trên b u tr i, tàu th y ch y dư i nư c
  4. các lo i phương ti n u có công d ng ch ngư i và hàng hóa. V y khi i xe, tàu, máy bay không ư c thò tay, u ra ngoài, ng i yên không ùa gi n trên xe, tàu, máy bay nhé! * Ho t ng 2 : Phân lo i phương ti n giao thông. (Slide 7) - Trò chơi phân lo i các lo i phương ti n giao thông: V tên g i, c i m, môi trư ng ho t ng. (Slide 8 ,9) - Phân nhóm phương ti n giao thông: Giao thông ư ng b , ư ng thu , ư ng hàng không. (Slide 10) * Ho t ng 3: Bé bi t phương ti n gì? (Slide 11) - Cô cho tr xem b c tranh sông, b u tr i, ư ng b , tr k tên các phương ti n giao thông tương ng và ch n các phương ti n y trên r và dán vào b c tranh úng v i nơi ho t ng. (Slide 12) - Tr i chi u k t qu trên power Point. @ Trò chơi : Bé chơi v i gi y (Slide 13) - Cô cho tr xem m t s ki u v phương ti n giao thông. (Slide 14, 15 ,16, 17) - M i tr m t t gi y, cây bút màu. - Tr t v phương ti n tr thích. - Tr nhìn hình v trên power Point. (Slide 18) @ Trò chơi : V úng nhà (Slide 19, 20) - M i tr ch n 1 th hình phương ti n giao thông.
  5. - Cô t 3 tr m 3 góc l p: ư ng b , ư ng th y, ư ng sông. - Cô và tr cùng hát và v n ng theo bài hát. Khi nào bài hát d t các tr ch y v úng nơi ho t ng phương ti n giao thông c a mình. - K t thúc. (Slide 21) HO T NG N I TI P - GócT o hình : + Tô màu v tranh làm các lo i phương ti n giao thông bé thích b ng các nguyên v t li u m . + Làm Ambum v các lo i phương ti n giao thông - Góc Am nh c: + Múa hát , v n ng minh h a v ch giao thông. - Góc Văn h c : + K chuy n Xe lu - xe ca, Bê m - bê con b ng các lo i r i, mô hình, b ng tranh . + c thơ: Khuyên b n, Thơ xe ch a cháy… - Góc thư vi n : + Xem tranh truy n v các lo i phương ti n giao thông - Góc toán : + m s lư ng bánh xe.
  6. + Phân bi t dài - ng n , to – nh + Chơi c ôminôv phương ti n giao thông - Góc khoa h c : + Phân nhóm các lo i phương ti n có ng cơ và không ng cơ +Phân nhóm môi trư ng ho t ng c a các lo i phương ti n giao thông . - Phân vai : + Gia ình + làm bác tài x + C a hàng bán xăng d u. - Góc xây d ng : + B n tàu, b n xe, sân bay.
nguon tai.lieu . vn