Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Gia ình thân yêu c a tôi tài: Chúng ta là m t gia ình Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé hi u n i dung câu chuy n - Tham gia t p nói l i tho i c a nhân v t trong truy n II. Chu n b : - Túi v i 3 gang, 6 gang, m t s trái cây b ng nh a - Tranh v câu chuy n “Cây kh ” III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Chi c túi m y gang => Bé t p o túi v i b ng gang tay - Cô t ch c chơi trò chơi “T p t m vông” cho tr oán v t trong tay - Cho bé v nhóm cùng th o lu n và oán th xem chi c túi dài m y gang tay. Sau khi các bé th o lu n xong cô cùng tr ki m tra l i k t qu c a m i nhóm xem có úng không? - Ti p theo cho bé b qu vào túi 3 gang, và túi 6 gang so sánh và xem túi nào ng nhi u qu hơn. 2. Ho t ng 2: Bé nghe k chuy n “Cây kh ” => Bé chú ý l ng nghe và hi u n i dung câu chuy n. Tr l i ư c các câu h i cô ưa ra - Cô có m t câu chuy n r t hay nói v chi c túi 3 gang này. Bây gi chúng ta hãy cùng l ng nghe câu chuy n này nhé. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cô k cho tr nghe, xen k gi a t ng o n cho tr oán di n bi n ph n ti p theo c a t ng o n - Cô k k t h p v i tranh, sau ó àm tho i v i tr : + Khi ư c chia gia tài, ngư i em nh n ư c gì? + Bé th y ngư i em là ngư i như th nào? + Trái ngư c v i tính ngư i em là ai? + t i sao bé bi t ó là ngư i anh? + ngoan gi i như ngư i em, bé s làm gì? - Cô k t h p giáo d c tr tính t t thà, chăm ch h c và làm vi c v a s c c a mình - Qua câu chuy n các bé ư c nghe, chúng ta s t tên cho câu chuy n là gì? - Cô gi i thi u tên câu chuy n cho các bé cùng bi t: “Cây kh ” 3. Ho t ng 3: Cùng thi k chuy n => Bé tham ga t p nói l i tho i c a nhân v t - Các bé ã bi t tên c a câu chuy n r i, bây gi chúng ta s vào vai nhân v t ngư i anh và ngư i em t p nói l i tho i c a 2 nhân v t này nhé - Cô k d n d t câu chuy n n l i tho i c a các nhân v t cho tr tham gia k l i cùng v i cô t p nói l i tho i c a nhân v t y. Cho m t bé gi i óng vai chim phư ng hoàng i áp cùng các b n 4. Ho t ng 4: Ho t ng góc * Góc gia ình: Bé t p n u món: u que xào v i th t, canh c i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com * Góc văn h c: Chơi phân vai, di n r i, óng k ch. T p k chuy n theo tranh * Góc toán: Chơi “Lô tô hoa văn”, “Chai nào n p y”, “Bé ch n như th nào?” 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCDG: Cá s u lên b - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé chơi v i chơi lego Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn