Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Gia ình thân yêu c a tôi tài: Bé yêu c nhà Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé bi t v n ng nh p nh ng theo nh c, th c hi n v nh p úng k năng - Bi t l ng nghe và c m th âm nh c II. Chu n b : - àn, giai i u bài hát, nh c c - Gi y m m làm khung nh, nh gia ình bé III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Âm thanh sôi ng - Trò chơi: “T p àn cùng cô” - Tr oán tên bài hát. Trò chuy n cùng tr v n i dung bài hát - Cho c l p cùng hát. Thi hát to, hát nh bài “Cháu yêu bà” - M i m t bé gi i lên v nh p l i cho các b n xem - Cô dùng nh c c gõ nh p và hát - Bé v nh p theo nhóm - Bé v n ngv i nh c c - G i ý cho bé v n ng t do theo nh c Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2. Ho t ng 2: Nghe hát: “Ba ng n n n lung linh” - Cô hát cho tr nghe. Gi i thi u tên bài hát, tác gi - Giáo d tr long yêu thương, kính tr ng nh ng ngư i thân trong gia ình - Cho tr nghe l i bài hát, m i tr khiêu vũ theo nh c 3. Ho t ng 3: Tay ai khéo - Cô g i ý bé dùng gi y cu n tròn, xo n gi y... t o thành khung hình và b hình gia ình bé vào - Cho bé chia nhóm th c hi n 4. Ho t ng 4: Ho t ng vui chơi * Góc âm nh c: Bé bi u di n di n c m nh ng bài hát v gia ình... - Hư ng d n, khuy n khích bé v n ng nh p nhàng theo nh c * Góc xây d ng: Xây nhà c a bé * Góc t o hình: V , tô màu ngư i thân bé yêu thích - c t, dán các thành viên trong gia ìmh t báo, t p chí 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCDG: B t m t b t dê - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé c thơ: Giúp m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn