Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com CH : NG V T QUANH BÉ TÀI : CÁO, TH , GÀ TR NG L A TU I : 4-5 TU I GVTH: LÊ TH NG C MINH TRƯ NG I H C SƯ PH M TPHCM Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I.M c ích - Yêu c u : - Tr hi u ư c n i dung truy n “Cáo, Th và Gà tr ng” ( Chú Chó và bác G u t t b ng nhưng nhút nhát nên không u i ư c Cáo gian ác. Gà tr ng dũng c m ã u i ư c Cáo gian và l y l i ư c nhà cho Th .) Nh ư c tên các nhân v t trong truy n. - Tr bi t tr l i úng các câu h i c a cô. - Phát tri n kh năng sáng t o và chú ý l ng nghe. - Phát tri n ngôn ng m ch l c thông qua vi c tr l i các câu h i. - Giáo d c tr bi t yêu thương và giúp b n bè. II.Chu n b : - Nh c bài hát “Ta i vào r ng xanh”. - M t s bài nh c không l i. - R i "Cáo, Th và Gà tr ng". - Powerpoint câu chuy n: “Cáo, Th và Gà tr ng” - M t s nguyên v t li u m và dùng : h p gi y, màu th công, bút sáp, lá cây, gi y A4. III.Ti n hành: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com n nh Trò chơi: “con Th ” Ho t ng 1 -Các con có nghe ti ng ai khóc không? Ua? sao b n Th l i khóc v y nh ? Mu n bi t chúng ta cùng nghe câu chuy n c a Th nhé! -Cô k chuy n “Cáo Th và Gà tr ng” l n 1. L ng ghép 1 s câu h i khuy n khích tr tr l i: + B n Chó và Bác G u u không u i ư c Cáo v y không ai u i ư c Cáo sao? -Các con ơi! B n Th c a chúng ta th t t i nghi p b con Cáo gian ác l y m t nhà mình. + Ai có th cho cô bi t tên câu chuy n c a b n Th là gì nào? Câu chuy n có tên: “Cáo, Th và Gà tr ng” Ho t ng 2 À! B n Th m i l p mình v nhà b n y chơi. Chúng ta cùng n nhà b n Th nhé! -Hát và v n ng t do bài “Ta i vào r ng xanh” Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com A! Nhà b n Th ây r i. Nhân d p n nhà b n Th chơi cô s k l i cho các con nghe câu chuy n “ Cáo, Th và Gà tr ng” mà lúc nãy b n Th ã k cho các con nghe nhé! -K chuy n l n 2: (S d ng r i + nh c không l i) "T u ... Th ra ngoài" + B n Th ã g p ai v y các con? Cô k ti p: "Th v a i... Chó ch y m t" + B n Th l i g p ai? Cô k ti p: "Th ng i...G u s quá ch y m t" + Các con ơi! V y không có ai giúp ư c Th sao? Cô k ti p truy n cho n h t. àm tho i : - Cô v a k cho các con nghe câu chuy n gì? - Nhà c a Cáo làm b ng gì? - Còn nhà c a Th làm b ng gì? - Vì sao Cáo l i xin qua nhà Th nh ? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Th có cho Cáo nh không? - Sau khi Cáo vào nhà Th chuy n gì ã x y ra? - Con th y Cáo là con v t như th nào? - Nh ng ai ã giúp Th ? - Ai ã giúp Th u i ư c Cáo? úng r i! B n Chó và bác G u tuy t t b ng nhưng còn nhút nhát nên chưa u i ư c Cáo. Còn b n Gà tr ng ch ng nh ng t t b ng mà còn r t dũng c m nên ã u i ư c Cáo và l y l i nhà cho Th . - Các con cũng v y,b n bè là ph i bi t yêu thương giúp l n nhau, không giành chơi và không ánh b n. Có như th thì b n m i yêu thương mình. - Bây gi l p mình cùng nh c l i l i c a Gà tr ng khi u i Cáo nha các con. (cho tr làm ng tác vác hái và i vòng tròn ) l p l i nhi u l n t gi ng nh r i l n d n: “Cúc cù cu……… Ta vác hái trên vai. i tìm Cáo gian ác. Cáo âu ra ngay.”) Ho t ng 3: “ Nh ng ngôi nhà xinh” Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com (k t h p nh c trong khi tr ho t ng) Các con ơi! Vì b n Th s ng m t mình nên m i b Cáo b t n t. V y bây gi các con nghĩ xem mình s làm gì giúp b n Th không b b t n t n a nè? Chúng ta s cùng t o ra th t nhi u ngôi nhà xinh p cho các con thú chúng s ng g n nhau và b o v nhau nha các con!(cho tr làm r i chuy n v ho t ng góc n u tr chưa th c hi n xong) Nh n xét & k t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn