Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : dùng gia ình tài: S p x p dùng Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Ôn l i nh n bi t s lư ng 6, ch s 6 - Hình thành k năng chia nhóm trong ph m vi 6 - Nh n bi t m t s dùng trong gia ình. - Tích c c tham gia vào các ho t ng. II. Chu n b : - Bài gi ng tương tác trên ph n m m PP. - Các th ư c chia làm hai ph n, ph n bên trái dán s ch m tròn có s lư ng nh hơn 6, ph n bên ph i tr ng tr dán thêm s ch m tròn c 2 bên có s lư ng 6 - Các lo i th hình v t và gi y c t s n làm ti n. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Nào mình cùng m Hát và v n ng theo nh c bài hát: “bé t p m” Cùng quan sát màn hình và m, ôn s lư ng trong ph m vi 6 Trò chuy n v m t s dùng trong gia ình và s lư ng c a dùng Quan sát và th c hi n bài t p thêm s lư ng cho b ng 6 2. Ho t ng 2: Thêm bao nhiêu n a Tr quan sát trên máy tính và thêm vào t gi y c a mình s ch m tròn có ư c s lư ng 6 Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trò chuy n v i tr v các cách thêm, b t, tách g p trong ph m vi 6 3. Ho t ng 3: T o ngôi nhà ch s Chia tr thành các nhóm v các góc. các góc tr có s n m t s th dùng, vi c c a tr là xem dùng trong nhà mình là m y? Sau khi xem, tr tính xem còn thi u m y v t là s 6. Tr l y s t gi y tương ng v i v t còn thi u i v i cô. 1 t gi y (ti n) i ư c 1 th v t. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn