Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com CH : CHƠI VÀ DÙNG C A L P TÀI: BÉ CHƠI V I HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH- YÊU C U: Tr bi t so sánh i m gi ng nhau và khác nhau c a hình tròn, hình tam giác. Bi t s d ng t : Trư c – sau”, “Trên – dư i” trong quá trình th c hi n các trò chơi, bài t p. Phát tri n tư duy, trí tư ng tư ng, kh năng sáng t o qua các ho t ng v thêm vào hình tròn, hình tam giác t o thành hình d ng d v t khác, liên tư ng hình d ng c a hình tam giác, hình tròn, hình ch nh t v i các v t xung quanh có cùng hình d ng. II. CHU N B : Các hình tròn hình tam giác, hình ch nh t b ng bìa c ng, bitis. B ch nilon en, bút xóa. III.T CH C HO T NG: HO T NG 1: Cùng khám phá. T ch c trò chơi “ Bóng lăn” Cho m i tr 1 túi nilon ng m t hình tròn, 1 hình tam giác. Yêu c u tr s bên ngoài bao và oán xem có gì bên trong( H i nhi u tr ) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com “ Có hình gì?”, “ có bao nhiêu hình?” Hư ng d n tr m bao cùng ki m tra l i. Yêu c u tr ch n hình có góc nh n và t ra ngoài “ còn l i trong bao là hình gì?” “ Hãy t hình tròn k bên hình tam giác” “ Hình nào con t ra ngoài trư c?” “ Hình nào con t ra ngoài sau?” Cho cá nhân nh c l i “ Hình tam giác t trư c hình tròn t sau”. “ Hai hình này có gì khác nhau?” “ Có gì gi ng nhau?” “ Con hãy t hình tam giác lên trên, hình tròn bên dư i, con t y th nào?” “ i l i hình tròn t trên, hình tam giác t dư i, có gì khác so v i lúc nãy không?” HO T NG 2: V sáng t o Khuy n khích tr v thêm nét vào hình tròn, hình tam giác t o thành nh ng hình ng nghĩnh theo trí tư ng tư ng c a tr . “ Con hãy c t hình tròn vào bao trư c và hình tam giác c t vào sau” Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Hư ng d n tr c t bao l i Tr cùng cô lau các nét v dư i sàn. HO T NG 3: Thi xem ai nhanh Cô cùng tr t các hình tròn, tam giác, ch nh t xu ng sàn. T ch c cháu hát múa và khi nghe hi u l nh c a cô thì nh y vào úng hình cô yêu c u: L n 1: Cô g i tên hình. L n 2: Cô g i tên v t có d ng gi ng hình hình h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn