Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Con v t trong gia ình tài: Bé yêu con v t nuôi trong gia ình Nhóm l p: Lá Bài so n d a trên bài gi ng PP c a cô Bích Thu n – Long An Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Nh n bi t m t s con v t nuôi trong gia ình: c i m bên ngoài, tên g i, ti ng kêu. - Nh n bi t s gi ng nhau và phân bi t s khác nhau gi a các con v t. - T tin, m nh d n phát bi u ý ki n. - Phát tri n ngôn ng m nh l c, bi t s d ng các tr ng thái bi u l c m xúc khi miêu t các con v t mà tr bi t. II. Chu n b : - Th hình m t s con v t, bài hát v m t s con v t nuôi trong gia ình - Thi t k bài gi ng trên ph n m m PP III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Nghe âm thanh, oán con v t Tr l n lư t nghe âm thanh, ti ng kêu c a t ng con v t và oán xem ó là con v t gì? Cô cũng có th chia tr thành các nhóm, các nhóm th o lu n, bàn b c xem ó là ti ng kêu c a con v t nào? Sau khi ã bàn b c xong, tr ch n th Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com hình con v t ã ch n giơ lên, các nhóm t i chi u và ki m tra k t qu c a nhóm mình và nhóm b n. 2. Ho t ng 2: Xem ai tinh m t: Tr quan sát và so sánh s gi ng nhau và khác nhau gi a các con v t v c i m và ho t ng c a chúng. Con mèo và con gà mái. Con gà tr ng và con v t tr ng Các nhóm th o lu n, bàn b c sau ó trình bày v d gi ng nhau và khác nhau mà bé bi t gi a các con v t trên. 3. Ho t ng 3: Nhà bé nuôi con v t nào? Trò chơi: Tìm nhà cho con v t: bé n i con v t v i nhà có ch s tương ng. Nhà bé nuôi con v t gì? M i nhóm ư c phát các th hình, tr quan sát màn hình, khi chi u n con v t nào mà nhà bé nuôi, bé s giơ th hình lên và k v con v t ó cho cô và các b n cùng nghe. K t thúc: nh n xét, ánh giá gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai