Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Con v t s ng dư i nư c tài: cua tôm và cá Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t m t s con v t s ng dư i nư c: cua, tôm, cá. - Nh n bi t hình dáng màu s c và phân bi t: cá chép và cá iêu h ng. - Nh n bi t, phân bi tôm và cua. II. Chu n b : - Bài gi ng so n trên PP - Các hình tam giác màu b ng bitis. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Cá vàng bơi Cô và tr cùng hát và v n ng theo nh c bài hát: cá vàng bơi. Trò chuy n v i tr v nơi s ng và l i ích c a cá. Trò chuy n v tên g i và c i m nh ng con v t s ng dư i nư c mà tr bi t. 2. Ho t ng 2: Cá tôm và cua Cô cho tr quan sát trên máy tính và trò chuy n v i tr v nh ng con v t tr quan sát ư c trên màn hình: m s con v t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Nh n xét hình dáng, các b ph n c a con v t So sánh s gi ng nhau và khác nhau gi a cá chép và cá iêu h ng So sánh s gi ng nhau và khác nhau gi a tôm và cua. 3. Ho t ng 3: Thi x p cá. Chia tr thành các nhóm, m i nhóm ch n m t r ng các hình tam giác khác nhau. Các nhóm s d ng các hình tam giác x p cá, trong th i gian 1 bài hát, nhóm nào x p ư c nhi u cá nh t và xây h cá p nh t s ư c thư ng. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn