Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Con v t quanh bé tài: Chú voi con B n ôn Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr l ng nghe và thu c l i, hát úng giai i u bài hát. -V n ng sáng t o theo s c m nh n v giai i u c a bài hát. - Hát úng m t s bài hát v con v t k t h p v n ng sáng t o. - Phát tri n kh năng làm vi c theo nhóm c a tr . II. Chu n b : - Bài gi ng so n trên PP - Nh c c và d ng c bi u di n - Nh c m t s bài hát v các con v t III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: chú voi con b n ôn Cho tr nghe “chú voi con b n ôn”. Tr nghe t ng o n và hát l i. Chú ý tr hát úng l i, úng nh c bài hát. Hát và v n ng theo nh c toàn bài hát. 2. Ho t ng 2: Hoa thơm bư m lư n Hát 1 l n bài “Hoa thơm bư n lư n”. L n 2: tr ch n các trang ph c và nh c c , dùng cùng múa v i cô bài hát: “Hoa thơm bư m lư n”. Khuy n khích các nhóm bi u di n sáng t o theo giai i u bài hát. 3. Ho t ng 3: Xem tranh oán bài hát Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M i nhóm xem tranh và oán tên bài hát có con v t trong tranh. Nhóm nào có d oán úng s bi u di n bài hát ó cho các b n trong nhóm cùng xem. 4. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn