Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Con v t nhà bé tài: Con gì gáy th Nhóm l p: Nhà tr (25-36 tháng) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: -Tr h ng thú l ng nghe cô hát và hư ng ng c m xúc theo bài hát: àn gà trong sân. -Nh tên bài hát, hát ư c bài hát: con gà tr ng. - Bi t v n ng nh p nhàng, t nhiên theo bài hát: con gà tr ng. - Phát tri n ngôn ng : Tr g i tên bài hát. - Giáo d c tr không tranh giành chơi và xô y b n. II. Chu n b : - Vòng , vàng. - Nh c, máy casset. - Tranh con gà tr ng ho c mô hình, mũ con gà tr ng. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Chú gà d thương. - Cô cho tr chơi trò chơi: “b ơi b ” các b n nghe ti ng con gì gáy không? - Các b n tìm xem. - Con gì ây? Nó gáy th nào? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - G i ý cho tr nêu m t s c i m bên ngaòi c a con gà tr ng. 2. Ho t ng 2: Hát và v n ng theo bài: Con gà tr ng. - Cho tr nghe m t o n và tr bi t ó là bài hát gì. - Mình s làm nh ng chú gà tr ng con nhé. (M i b n i m t mũ gà tr ng). - Cho c l p hát. - B n nào eo vòng s ng bên trái, b n nào eo vòng vàng s ng bên ph i. - Cho nhóm b n có vòng hát. Nhóm b n vòng vàng hát. - Cô và các b n cùng v n ng theo ti ng nh c bài hát con gà tr ng (hai l n). Nh ng chú gà m t r i, mình cùng vươn vai hít th nào. 3. Ho t ng 3: Nghe hát: àn gà trong sân: - Cho tr nghe nh c: (Hai l n). - Cô hát cho tr nghe bài: àn gà trong sân - Gi i thi u tên bài hát. Cô và tr cùng hát và v n ng. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn