Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Con v t g n gũi tài: Bé v con gà tr ng Nhóm l p: M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé nh n bi t hình dáng, c i m c trưng c a con gà tr ng. - Rèn luy n kh năng c m bút, v các ng tròn, ư ng th ng, ư ng cong. - Phát tri n kh năng sáng t o trong vi c s d ng và ph i h p màu s c. - H ng thú, ch ng tham gia vào các ho t ng ngh thu t II. Chu n b : - Bài gi ng trình chi u trên ph n m m PP - Màu sáp, bút chì, gi y. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Chú gà tr ng. Cô và tr cùng hát và v n ng theo bài hát: Con gà tr ng. Cho tr xem hình nh chú gà tr ng trên máy tính. Trò chuy n và cho tr quan sát, phân tích các b ph n c a gà tr ng: u, mình, uôi, cánh, chân.v.v… Trò chuy n v i tr v hình d ng c a m t s b ph n. Cho tr xem tranh v con gà tr ng và trò chuy n v i tr xem tranh v như th nào. 2. Ho t ng 2: Bé làm h a sĩ Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr quan sát cách v con gà tr ng trên máy tính, g i ý tr sáng t o thêm các c nh xungquanh và n n tranh thêm sinh ng. Tr v các nhóm và th c hi n tác ph m c a mình. 3. Ho t ng 3: B c tranh c a bé Cô giúp bé trưng bày các b c tranh c a bé. Cô và các b n cùng i xem tri n lãm tranh và g i ý tr nói lên c m nh n c a tr v các b c tranh c a bé và c a b n. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn