Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Côn trùng tài: Vòng i phát tri n c a Sâu. Nhóm l p: L p Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Rèn luy n k năng m n 4, ôn th t s mt 1 n 4. - Tr hi u n i dung câu chuy n và k l i ư c câu chuy n theo n i dung tr hi u. - Tr nh ư c các giai o n phát tri n t sâu thành bư m. - Rèn luy n các k năng v n ng II. Chu n b : - Bài so n trên PP - Các th s t 1 n4 - Các th hình các giai o n phát tri n t sâu thành bư m - B ng n (ho c b ng gi y rôki cho m i nhóm), trên b ng có các ô ánh s th t t 1 n 4. - Khung c ng th d c III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Chú sâu tham ăn Cô k chuy n chú sâu tham ăn trên máy tính. Tr l ng nghe và tr l i câu h i c a cô. Trò chuy n v i tr v quá trình phát tri n t sâu thành bư m. H i và gi i thi u t ng giai o n hình thành bư m: Tr ng > sâu > sâu trư ng thành> t o kén> thành bư m 2. Ho t ng 2: Sâu ăn nh ng gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trò chuy n: trò chuy n v i tr v th t s lư ng các lo i qu , lá mà sâu ăn: u tiên sâu ăn m y trái táo? (r ch n th hình trong r và giơ lên theo úng s lư ng qu , lá sâu ăn), sau ó cô m l i trang trình chi u cho tr quan sát và i chi u k t qu . Ngày hôm sau sâu ăn m y trái táo? Ngày hôm sau n a sâu ăn m y trái dâu? Ngày cu i cùng sâu ăn bao nhiêu lá? (Sau m i l n h i u cho tr ch n th s , sau khi tr ch n xong th s giáo viên m i m trang tương ng trên máy tính cho tr i chi u k t qu ) 3. Ho t ng 3: Ai nh gi i? Chia l p thành 2, 3 nhóm, m i nhóm có m t b ng có ký hi u c a nhóm mình, b ng cách v ch xu t phát kho ng 2m. T v ch xu t phát tr ph i ch n m t th hình trong r , ch y th d c, bò chui qua 2 c ng liên ti p, sau ó ch y n b ng, g n th hình c a mình lên ô th t t 1 n 4, sau ó ch y v ng cu i hàng. Tr ti p theo s th c hi n gi ng như tr u tiên cho n h t. Sau khi ch m d t hi u l nh c a cô. T t c d ng l i và m i t t c s l n lư t quan sát b ng c a t ng nhóm và nh n xét k t qu s p x p xem úng chưa? Có c n s p x p l i không? Tuyên dương nhóm th c hi n úng nh t và nhanh nh t. 4. K t thúc: Nh n xét, ánh giá gi h c Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn