Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Côn trùng tài: Cánh bư m xinh Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé nh n bi t hình d ng, c i m và vòng i c a bư m. - Hát và v n ng hát múa bài hát: Con bư m d thương. - Phát huy tính sáng t o trong ho t ng ngh thu t, s khéo léo và tính t m. - Giáo d c tr bi t chia s cùng b n và như ng nh n b n. - Bi t ph i h p cùng b n trong các ho t ng. II. Chu n b : - Bài gi ng so n trên PP - Mô hình vòng i c a bư m. - Gi y màu, nilông, dây k m màu, len, lá cây.v.v… III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Con bư m d thương Cô cho tr nghe o n nh c d o và oán tên bài hát. Hát múa: con bư m d thương. Trò chuy n v bài hát mà tr v a hát múa. Gi i thi u v i tr v m t lo i con trùng khác, ó là con bư m. 2. Ho t ng 2: Bé tìm hi u v con bư m Cho bé quan sát m t s lo i bư m trên màn hình và trò chuy n v i tr v nh ng gì tr quan sát ư c? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Con gì? Hình d ng, màu s c như th nào? Con bư m có m y b ph n? Quan sát m t s lo i bư m có c i m cánh gi ng nhau và khác nhau. Cho tr quan sát và nh n xét v nh ng gì tr quan sát ư c. Cô và tr cùng n góc l p, cho tr quan sát và trò chuy n v mô hình vòng i phát tri n c a bư m. 3. Ho t ng 3: Nh ng cánh bư m xinh. Tr v các nhóm c a mình, s d ng lá cây, gi y, nilông và k m cùng các v t li u trang trí t o ra nh ng con bư m treo quanh l p. Cô quan sát, g i ý và hư ng d n các nhóm th c hi n. Trang trí nh ng cánh bư m quanh l p. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn