Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Côn trùng tài: Bư m và ong Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr c m nh n cái p trong thiên nhiên và bi t th hi n tình c m c a mình trư c cái p mà tr quan sát ư c. - Hi u ư c l i ích c a m t s loài bư m, ong: tham gia vào các ho t ng ngh thu t và phát huy tính sáng t o trong ho t ng ngh thu t. - Bi t ph i h p màu s c và nhi u nguyên v t li u khác nhau t o nên tác ph m t o hình p. - Bi t c m nh n cái p và nói lên c m nh n c a tr v cái p trong tác ph m c a mình và c a b n. - Bi t trân tr ng các tác ph m c a mình và c a ngư i khác. II. Chu n b : - So n trình chi u trên PP - Nguyên v t li u trang trí, gi y, bút… - Giá trưng bày tranh v c a tr . III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Bé bi t ây là con gì không? TR quan sát hình nh c a ong và bư m. Cùng trò chuy n và nêu ý ki n c a tr v nh ng gì tr quan sát ư c. G i ý và khuy n khích tr nh n xét v hình d ng bên ngoài, c i m c a t ng con mà tr ư c quan sát. 2. Ho t ng 2: Bé bi t gì v ong? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cho tr trò chuy n v con ong: Hình dáng ong? Ong s ng theo àn Ong hút nh y hoa t o m t ong Trò chuy n v i tr v l i ích c a ong và bư m: Ong chăm ch hút m t c a nh y hoa t o nên m t ng t. Bư m chuy n t bông hoa này sang bông hoa khác mang theo ph n hoa th ph n cho cây, cây k t trái. D y tr tái t o l i chuy n ng c a ong và bư m: ong bay th nào? bư m bay th nào? Cô và tr cùng b t trư c ong và bư m bay quanh l p. 3. Ho t ng 3: B c tranh c a bé. Tr s d ng nhi u nguyên v t li u t o nên nh ng chú ong và bư m trang trí l p. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn