Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Con gì th nh ? tài: Con ch Nhóm l p: 25-36 tháng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr quan sát và g i tên con ch, m t vài b ph n c a ch như: m t, chân. - T p so sánh, to nh . - Tr h n nhiên, thích thú tham gia ho t ng cùng cô và b n. II. Chu n b : - Phim th gi i ng v t nói v con ch. - 2 lá sen to - nh b ng bìa. - 1 con ch th t. - Nhi u ch gi y to - nh . - Nh c. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Chúng mình cùng xem phim T o tình hu ng cho tr i xem phim. Chơi trò chơi: xe l a n r p chi u phim. Cô t chúc cho tr xem phim v nh ng chú ch. Xem xong, cô trò chuy n v i tr v n i dung phim, cho tr quan sát ch th t và nói các c i m c a con ch. 2. Ho t ng 2: Nh ng chú ch con. M nh c “Chú ch con” cho tr nghe và b t nh y như ch. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Phát hi n nh ng chú ch. Cô yêu c u tr ch n 2 chú éch 1 to, 1 nh . Cho tr mang ch gi y úng vào lá sen to, lá sen nh . Cho tr t ki m tra k t qu công vi c v a làm. 3. Ho t ng 3: chơi v i ch gi y. Cho tr chơi cùng v i nh ng chú ch gi y và trò chuy n v các ho t ng c a tr . Con ang làm gì? Con cho chú ch làm gì? Chú ch c a con ang làm gì? g i ý tr tr l i tr n câu, không nói tr ng không. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn