Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Con côn trùng tài: Bé bi t con côn trùng nào? Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t c i m và tên g i m t s con côn trùng. - Tr nh n bi t m t s con côn trùng có l i và m t s con côn trùng gây h i. - Kích thích kh năng sáng t o qua các ho t ng t o hình. II. Chu n b : - Bài gi ng so n trên ph n m m PP. - Gi y nilông, lá cây, cành cây khô.v.v… III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Múa cùng b n bư m vàng Cô và tr cùng hát múa theo nh c bài hát: kìa con bư m vàng. Múa t p th và múa theo nhóm. Trò chuy n v bài hát mà tr v a hát múa. Hát n i ti p: Chia tr thành các nhóm và hát n i ti p bài hát theo s i u khi n c a giáo viên. 2. Ho t ng 2: Bé tìm hi u v con trùng Tr quan sát các con côn trùng, g i tên và m t s c i m c a các con côn trùng. Nh n bi t con côn trùng có h i và con côn trùng có l i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trò chơi: phân nhóm côn trùng. Chia tr thành 3-4 nhóm, m i nhóm nh n m t r có ng th các con côn trùng. Khi cô b t m t o n nh c, tr b t u l a ch n con côn trùng có l i và có h i. Sau khi nh c t t cô ki m tra các nhóm. 3. Ho t ng 3: Nh ng con côn trùng xinh x n Các nhóm tr v nhóm c a mình, ch n các nguyên v t li u: gi y nilông, cây khô, lá khô.v.v.. t o ra các con: bươm bư m, chu n chu n, ong, trang trí quanh l p h c. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn