Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Cơ th c a bé tài: Cái mũi và công d ng c a nó Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Giúp tr nh n bi t ư c ch c năng và công d ng c a cái mũi trên cơ th mình - Bi t cách phòng ch ng các b nh qua ư ng hô h p như : ho, h c xì hơi, s mũi b ng cách ưa tay che mi ng, eo kh u trang, nh nư c mu i v sinh mũi… - D y tr tuy t i không cho b t c v t gì vào trong mũi vì s gây ng t th và d n nt vong . II. Chu n b : - Tranh v còn thi u các b ph n - Giai i u bài hát có tên “Cái mũi” - M t s hình nh phòng ch ng các b nh qua ư ng hô h p - Các ăn có mùi thơm và không có mùi tr phân lo i III. Ti n hành Ho t ng 1: V các b ph n còn thi u - Cô chia tr thành 4 nhóm, m i nhóm cùng tìn và v thêm nh ng b ph n còn thi u trong tranh - Chơi trò chơi o n tù tì Ho t ng 2: * Bé bi t gì v cái mũi - Trò chơi: S l n lên c a bé - Trò chuy n v i tr v c i m và công d ng c a cái mũi - Giáo d c tr cach1 b o v mũi không b viêm nhi m và lây b nh cho ngư i khác. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com * Hãy cùng hát v i tôi - Bé hát cùng cô và b n bài “Cái mũi” - Cô t ch c cho tr hát và v n ng cùng cô theo giai i u bài hát - T ch c cho tr hát theo các hi u l nh to, nh , nhanh, ch m khác nhau - G i ý cho tr sang t o theo giai i u bài hát t các b ph n khác trên cơ th . * Trò chơi: Cái mũi bi t ng i - Cô gi i thi u trò chơi - Cách chơi: chia làm 2 i thi tìm nh ng lo i ăn nào có mùi thơm và ngư c l i. Ho t ng 3: Ho t ng góc - Góc âm nh c: Bé hát và v n ng theo bài hát v b n than - Góc t o hình: Bi t trang trì khuông m t. n n bé trai, bé gái - Góc khám phá thiên nhiên (KPTN): Cô t ch c cho bé th nghi m v i các giác quan ng i, s , n m. Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i - Cô t ch c cho tr d o chơi và khám phá các mùi hương khác nhau t cây c - Bé chơi t do v i cát nư c, t ch c v n ng cho tr béo phì. Ho t ng 5: Ho t ng chi u - Ôn l i nh ng k năng r a tay lau m t cho các bé còn y u - Chơi trò chơi nu na nu n ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai