Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Cơ th c a bé tài: Bé và cái bóng Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé phát hi n ra cái bóng c a mình dư i ánh èn và bi t t o nhi u cái bóng khác nhau. Nh n bi t to nh , cao th p c a t ng cái bong. - Khuy n khích bé bi t k chuy n theo cái bóng mình v a t o ra II. Chu n b : - Ánh èn, màng che màu tr ng III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: oán bóng c a ai? - Cô t o tình hu ng ng trư c èn (hay t n d ng ánh n ng m t tr i) t o ra cái bóng và cho tr oán. - Cho tr chơi “ oán cái bóng c a ai?”(B ng cách t o nhi u ki u dáng khác nhau) - T ch c cho tr b t chư c theo bóng c a b n 2. Ho t ng 2: Tìm bóng cho tôi - Cho tr c câu vè v cái bóng - Chia tr thành 5 nhóm, yêu c u m i nhóm hãy tìm bóng tương ng v i hình. - Cho tr so sánh bóng to, bóng nh , bóng cao, bóng th p 3. Ho t ng 3: Cái bóng tr tài Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Trò chơi: “Tay tôi bi t v . Chân tôi bi t d m. Mi ng tôi bi t nói. Tay tôi bi t ôm”. - Cho tr s d ng ôi tay c a mình t o thành nh ng bóng theo ý thích dư i ánh èn (hay ánh n ng m t tr i) - G i ý cho tr t k chuy n theo cái bóng v a t o ra 4. Ho t ng 4: Ho t ng vui chơi * Góc văn h c: Bé s d ng r i k chuy n v tay trái, tay ph i * Góc xây d ng: Chơi trò chơi: bé và b n i công viên * Góc gia ình: Ch bi n các món ăn dinh dư ng c n thi t cho cơ th 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCDG: R ng r n lên mây - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé t k chuy n v cơ th mình và c a b n Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn