Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Cơ th c a bé tài: Bé bi t gì v cơ th mình Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: -G iý tr m nh d n bi t t gi i thi u nh ng c i m và công d ng c a các b ph n trên cơ th mình - Bi t dùng bút v chân dung v khuông m t và các b ph n trên cơ th mình - Giáo d c tr bi t gi gìn v sinh thân th s ch s II. Chu n b : - Gi y, bút màu - M t s tranh nh , câu chuy n v cách gi gìn v sinh than th s ch s , an toàn III. Ti n hành Ho t ng 1: Mô t v cơ th mình - G iý bé bi t mô tà các b ph n trên cơ th c a mình có nh ng c i m nào n i b t và công d ng c a các b ph n ó Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ho t ng 2: * Tôi là ai - Cô ti p t c cho bé t gi i thi u và miêu t v b n thân mình - Cho các b n khác t câu h i bé tr l i v b n thân - Cô t các câu h i nh m khơi g i cho tr nh ng ý tư ng th hi n qua tranh khi v chính mình. * Bé làm h a sĩ - Cho tr hát và chơi trò chơi “Hát to hát nh ” - Cho tr vào bàn v tranh. Cô quan sát và g i ý thêm tr hoàn thi n b c tranh * Gi i mã b c chân dung - Cô cho tr gi i thi u v b c tranh c a mình, g i ý tr nói lên ư c c m xúc khi v chân dung chính mình, tr ng thái và nh ng c i m n i b c c a các b c a ph n mình và các b n khác Ho t ng 3: Ho t ng góc - Góc t o hình: Bé v chân dung, s d ng nh ng h p gi y tròn làm khuông m t - Góc xây d ng: xây d ng công viên. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i - Cô t ch c cho tr v b ng ph n dư i sân trư ng - Bé chơi t do v i cát nư c, t ch c v n ng cho tr béo phì. Ho t ng 5: Ho t ng chi u - Rèn cho bé cách s p x p dép g n gang nhăn n p - T ch c xem truy n tranh và cách gi gìn cơ th s ch s , an toàn. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn