Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Chúc m ng sinh nh t tài: Chi c bánh t ng b n Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé bi t theo nét và tô màu chi c bánh kem sinh nh t - Bi t ph i h p nhi u màu s c khi tô và tô u - Hình thành và phát tri n kh năng c m nh t cái p II. Chu n b : - Tranh chi c bánh sinh nh t - Bút màu III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Bánh sinh nh t c a tôi => Bé bi t chú ý, quan sát và nh xét v các b c tranh - Trò chơi: Hãy l c theo tôi - Cô d n bé i tham quan các b c tranh - Trò chuy n v i tr v màu s c, hình dáng các lo i bánh sinh nh t - G i ý cho bé quan sát nh ng b c tranh tô p, bi t ph i h p nhi u màu s c 2. Ho t ng 2: Tay ai khéo => Bé bi t theo nét và tô màu chi c bánh kem sinh nh t. Bi t ph i h p màu khi tô. - Cho tr th c hi n. Cô quan sát, hư ng d n, g i ý cho bé hoàn thành chi c bánh. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 3. Ho t ng 3: Bé t ng bánh cho ai => Hình thành và phát tri n kh năng c m nh n cái p - Cho bé trao i s n ph m cho nhau - Trò chuy n v các s n ph m c a bé - Hát: Chúc m ng sinh nh t 4. Ho t ng 4: Ho t ng vui chơi - Góc t o hình: Bé làm quà t ng sinh nh t b n. Cô g i ý bé sáng t o nh ng s n ph m p. - Góc văn h c: Cho bé chơi v i các con r i và các chơi góc văn h c. Hư ng d n bé di n que r i, r i ngón tay, k chu n cho các b n nghe Góc xây d ng: Xây nhà, x p dư ng vào nhà bé Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn