Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Chúc m ng sinh nh t tài: Bé kh e bé vui Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé th c hi n v n ng t k năng - Bi t ph i h p chân tay nh p nhàng, bò theo ư ng zich z c không ch m vào chư ng ng i v t - Giáo d c tr m nh d n, t tin khéo léo II. Chu n b : - V ch xu t phát, ư ng zích z c III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Chúng mình cùng t p th d c - Bé i kh i ng v i các ki u i: nhón gót, ki ng chân… - Bé t p th d c v i bóng và nh c “Bé kh e – bé ngoan” 2. Ho t ng 2: Ai bò gi i hơn - Cô g i ý cho bé bò b ng bàn chân, c ng tay theo ư ng zich z c - T ch c cho bé th c hi n theo nhóm, cá nhân - Chia 2 i thi ua, m i bé l n lư t bò n ích l y m qu bong eo vào tay và ch y nhanh v ch . i nào v ích trư c là th ng. 3. Ho t ng 3: Trò chơi “Bé kh e - bé vui” - Cô chia tr làm 3 nhóm. Hai bé c hai chân chung v i nhau và l n lư t i nhanh v ích. H t o n nh c, i nào v trư c là th ng cu c 4. Ho t ng 4: Ho t ng vui chơi Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com * Góc khoa h c:Bé ti p t c KPTN: S c màu kỳ di u * Góc âm nh c: Chơi hóa trang, hát múa m ng sinh nh t c a b n. Bi t s d ng nh ng nh c c ph i h p * Góc d c sách: Xem sách, tranh v chân dung, dùng b n trai, b n gái. Bé sưu t n tranh nh làm sách 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCV : L n c u v ng - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé hát các bài hát v b n thân Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn