Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Chú mèo con tài: Bé làm gì cho mèo con Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé bi t th c ăn yêu thích c a mèo con, bi t cách chăm sóc và b o v con v t - Nh n bi t các nhóm có 2 – 3 i tư ng. So sánh hai nhóm i tư ng có s lư ng là 2 – 3 II. Chu n b : - Hình mèo, cá có s lư ng là 3 - Hình ngôi nhà c a mèo c t t 2 -3 m nh - Giai i u bài hát “Chú mèo con” - III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Bé chơi v i mèo con - Cùng hát và v n ng v i cô bài “Chú mèo con” - Chơi v i ti ng mèo kêu: Mèo kêu bao nhiêu ti ng thì bé v tay (d m chân, b t…) b y nhi u cái 2. Ho t ng 2: Mèo thích ăn cá - Sau khi chơi xong cùng trò chuy n v i bé: Mèo thích ăn gì nh t? Cho bé i tìm r cá cho mèo. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Chơi trò chơi: Khi mèo ói, mèo kêu bao nhiêu ti ng bé s ch n b y nhiêu cá cho mèo con - Cho bé t o nhóm có s lư ng 3. m n 3. + X p m i con cá dư i 1 con mèo. S mèo và s cá, s nào nhi u hơn? + Có bao nhiêu mèo? Có bao nhiêu cá? + Mu n s mèo và s cá b ng nhau ph i làm th nào? - Bé th c hi n và m l i s mèo và s cá có b ng nhau chưa? 3. Ho t ng 3: Tìm nhà cho mèo - Có r t nhi u ngôi nhà dành cho mèo ã b c t r i. Bé hãy tìm và ghép l i cho úng thành m t ngôi nhà sao cho các chi ti t ph i gi ng và trùng kh p nhau - Cô chia nhóm tr th c hi n. Tuyên dương các nhóm th c hi n úng và nhanh 4. Ho t ng 4: Ho t ng góc * Góc toán: bé chơi phân lo i, s lư ng, có bao nhiêu b n có ý thích ch n nhà cho mèo gi ng mình. Chơi v i các bàn c thêm b i s lư ng con v t * Góc óng vai: - C a hàng bán th c ăn cho mèo - Phòng khám và ch a b nh cho mèo Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com * Góc văn h c; Bé chơi v i các con r i 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCDG: Mèo b t chu t - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé hát, c thơi theo nh c v các con v t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn