Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Cây trái mi n quê tài: Bé ch n qu nào? Nhóm l p: 25 – 36 tháng I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t và phân bi t ư c hoa h ng và hoa cúc -Tr bi t cây d a có thân dài, lá dài, có qu . -Nói ư c t câyd a, qu d a. -Phát âm úng t cây d a, qu d a. -Bi t nư c d a u ng ngon, b . -GD tr không b t lá b cành cây . II. Chu n b : - M t s hình nh v cây d a ư c trình chi u trên các sile. - M t s qu nh a cho cháu chơi trò chơi. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Cây d a Cô và bé cùng lên xe i xem phim -Cho tr quan sát và trò chuy n v i tr v cây d a, m t s b ph n c a cây d a. -Cho quan sát nhi u cây d a, cho vài tr nêu nh n xét. -Quan sát hoa d a, qu d a non, qu d a già… -Qua m i tranh cô t p nói cho tr các t : Cây d a, qu d a… 2. Ho t ng 2: Qu d a Cho m i tr n m m t chút nư c d a và trò chuy n v i tr v nư c tr v a n m. Giáo d c tr nư c d a u ng ngon và b . -Giáo d c tr không b t lá b cành. -GD tr tư i cây, b o v cây con cây l n cho ta trái ng t. 3. Ho t ng 3: Bé thích qu nào? + Trò chơi: -Cô chu n b nhi u qu b vào 2 r , chia l p làm 2 i thi nhau lên ch n qu ch y nhanh b vào r trong th i gian 1 phút i nào nhi u hơn là th ng. -K t thúc ti t h c cho cháu chơi t do. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn