Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Cây trái b n mùa tài: Chuy n cây táo Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé hi u n i dung câu chuy n, nh tên và l i tho i c a các nhân v t. - Hi u ư c t m quan tr ng c a vi c chăm sóc cây tr ng, ph i chăm bón thì cây m i cho qu . - Giáo d c tr bi t chia s cùng b n và như ng nh n b n. - Bi t ph i h p cùng b n trong các ho t ng. II. Chu n b : - Bài gi ng so n trên PP - Qu táo: kho ng 1 – 2 kg táo (lo i táo nh như táo mèo) III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Chuy n “Cây táo” Trò chơi: Gieo h t Cô k cho tr nghe câu chuy n “Cây táo” trên máy tính. Trò chuy n v i tr v n i dung câu chuy n. Trong quá trình trò chuy n, có th k t h p các câu h i g i m tr nói lên suy nghĩ c a tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ví d : Theo con, chúng ta ph i làm gì cây táo mau l n (thay vì h i: hai ông cháu ã làm gì cây táo mau l n), sau khi h i và khuy n khích tr tr l i, cô giáo có th hư ng ti p v n i dung câu chuy n và trò chuy n v i tr ti p. 2. Ho t ng 2: Hãy k chuy n ti p Cô l t t ng trang trên màn hình, k m t o n, sau ó m i m t nhóm tr k ti p m t o n theo n i dung trên trang mà tr quan sát ư c, c xen k , cô k r i các nhóm k cho n h t câu chuy n, cô có th g i ý n u tr chưa nh . Trò chuy n v c i m c a trái táo: v , l p th t, h t, mùi v .v.v… 3. Ho t ng 3: C a hàng gi i khát. Cô và tr cùng n c a hàng gi i khát, (cô bán hàng), gi i thi u v i tr v món: nư c ép táo. M i nhóm l y m t cái ly, m s ngư i trong nhóm mình và m s ti n tương ng ( 1 ngư i 1 t ti n gi y), sau ó n c a hàng mua hàng cho c nhóm. Sau khi mua nư c v , c nhóm chia nư c ra các ly nh và cùng u ng v i nhau. Cô có th trò chuy n v i tr v v c a nư c táo mà tr u ng. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn