Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Cây trái b n mùa tài: Bé bi t gì v cây d a Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr c thu c bài thơ cây d a, bi t s d ng m t s hình nh thay th m t s t quen thu c. - Hi u ư c l i ích c a cây d a và nh n bi t m t s s n ph m t d a. - Bi t ph i h p cùng b n trong các ho t ng. - Phát tri n kh năng quan sát. II. Chu n b : - Bài gi ng so n trên PP - Hình nh v các v t d ng, s n ph m ư c ch t o t cây d a. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Thơ: Cây d a Cô c m t l n bài thơ cây d a c l i t ng o n cho tr c theo Có th c m t l n, r i cho t ng nhóm c l i. Nh c l i n u các nhóm chưa nh . c l i m t l n bài thơ và cho tr c theo. Chia nhóm tr thi c thơ cùng cô, v a c v a bi u di n v n ng theo bài thơ. Cô c theo ho c nh c tr nh ng o n tr quên. Thi c thơ n i ti p: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Nhóm 1 c kh 1, nhóm 2 c ti p kh 2, nhóm 3 c kh 3, sau ó i l i l n lư t: nhóm 2 c kh 1, nhóm 3 c kh 2, nhóm 1 c kh 3 sau ó l i thay i l n th 3. 2. Ho t ng 2: Bé tìm hi u v cây d a. Cho bé xem tranh m t s hình nh v cây d a: c u t o bên ngoài. M t s hình nh các s n ph m ư c ch t o t d a và tác d ng c a chúng. Trò chơi: tr m phân lo i Chia tr thành các nhóm, m i nhóm tìm trong l p các hình nh v d a. 3. Ho t ng 3: c thơ ghép hình. M i nhóm có m t bài thơ ư c vi t trên kh gi y l n có tr ng m t s ch , cô cho tr quan sát bài thơ cô c và ráp 1 s hình nh và ch tr ng. Các nhóm quan sát và v nhóm th o lu n ch n hình dán vào ch tr ng cho phù h p. Cô ki m tra và s a sai k t qu t ng nhóm. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn